Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbildning, organisationer, marknader, det demokratiska systemet samt offentlig förvaltning.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser ska långsiktigt stärka forskningen om digitaliseringens konsekvenser för samhället utifrån olika perspektiv, så som konkurrens, konsumentskydd och kompetens, delaktighet, trygghet och jämställdhet.

En strategisk forskningsagendan är vägledande i arbetet framåt och pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Initiera forskning om digitaliseringens samhällskonsekvenser.
 • Stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om digitaliseringens samhällskonsekvenser.

I agendan ingår även en forskningsöversikt, en kartläggning av hur forskningsfinansieringen inom området ser ut samt en beskrivning av de kunskapsluckor som programmets kunskapskommitté har identifierat.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vinnova. De ger bland annat råd om programmets och forskningsagendans utformning, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen, och ger uppdateringar om pågående och planerade insatser inom området.

Programmet har även en kunskapskommitté med representanter från Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Statens medieråd, E-Hälsomyndigheten, Skolverket, Tillväxtverket och Internetstiftelsen. Kommittén fungerar som en länk mellan forskarsamhället och intressenter, och hjälper till att sprida forskningsresultat och samla in kunskapsbehov.

En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, informationsvetenskap och juridik bidrar också i arbetet med forskningsprogrammet.

Utlysningar inom programmet

Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Utlysning
1 februari 2023
Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Syftet med bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhällskonsekvenser är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett va...
Beslut
19 oktober 2023
Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser...
Beslut
6 december 2022
Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser...

Beviljade forskningsprojekt

Ett av sex nationella forskningsprogram

Detta är ett av sex nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet ansvarar för. Programmen är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område.

Läs mer om programmen

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Lisa.Westholm

Lisa.Westholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Totalt beviljar vi dryg 95 miljoner kronor för åren 2023–2028.

 2. Strategisk forskningsagenda lanserad för nationellt program om digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt. En ny utlysning inom programmet öppnade 1 februari.

 3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser

  Målet med forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser är att långsiktigt stärka forskningen om digitaliseringens konsekvenser för samhället utifrån olika perspektiv, så som konkurrens, konsumentskydd och kompetens, delaktighet, try...