Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbildning, organisationer, marknader, det demokratiska systemet samt offentlig förvaltning.

Mål med forskningsprogrammet

Digitaliseringen innebär många möjligheter för utveckling och effektivisering, men väcker också frågor kring aspekter som etik, säkerhet, demokrati och integritet. Syftet med forskningsprogrammet är att förstärka forskning om digitaliseringens samhällskonsekvenser utifrån olika perspektiv, så som konkurrens, konsumentskydd och kompetens, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Det kan också bidra med faktabaserad kunskap och tydliga rekommendationer för både nationell och internationell policyutveckling av hållbara och inkluderande regelverk, standarder och tekniska lösningar.

Forskningsprogrammet ska drivas utifrån en strategisk och koordinerad forskningsagenda som löpande ska följas upp, utvärderas och uppdateras. Forskningsagendan förväntas vara färdig i oktober 2022. Den första utlysningen av projektbidrag planeras till våren 2022.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vinnova. De ger bland annat råd om programmets och forskningsagendans utformning, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen, och ger uppdateringar om pågående och planerade insatser inom området.

Programmet har även en kunskapskommitté med representanter från myndigheter och organisationer. Kommittén fungerar som en länk mellan forskarsamhället och intressenter, och hjälper till att sprida forskningsresultat och samla in kunskapsbehov.

En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, informationsvetenskap och juridik bidrar också i arbetet med forskningsprogrammet.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Segregation

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskaps...

  2. Forskning om brottslighet

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfal...

  3. Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018. Totalt beviljar vi drygt 220 miljoner kronor för åren 2018–2024.