Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbildning, organisationer, marknader, det demokratiska systemet samt offentlig förvaltning.

Mål med forskningsprogrammet

Digitaliseringen innebär många möjligheter för utveckling och effektivisering, men väcker också frågor kring aspekter som etik, säkerhet, demokrati och integritet. Syftet med forskningsprogrammet är att förstärka forskning om digitaliseringens samhällskonsekvenser utifrån olika perspektiv, så som konkurrens, konsumentskydd och kompetens, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Det kan också bidra med faktabaserad kunskap och tydliga rekommendationer för både nationell och internationell policyutveckling av hållbara och inkluderande regelverk, standarder och tekniska lösningar.

Forskningsprogrammet ska drivas utifrån en strategisk och koordinerad forskningsagenda som löpande ska följas upp, utvärderas och uppdateras. Forskningsagendan förväntas vara färdig i februari 2023.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vinnova. De ger bland annat råd om programmets och forskningsagendans utformning, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen, och ger uppdateringar om pågående och planerade insatser inom området.

Programmet har även en kunskapskommitté med representanter från Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Statens medieråd, E-Hälsomyndigheten, Skolverket, Tillväxtverket och Internetstiftelsen. Kommittén fungerar som en länk mellan forskarsamhället och intressenter, och hjälper till att sprida forskningsresultat och samla in kunskapsbehov.

En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, informationsvetenskap och juridik bidrar också i arbetet med forskningsprogrammet.

Utlysningar inom programmet

Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Utlysning
10 november 2022
Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Syftet med bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhällskonsekvenser är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett va...
Beslut
6 december 2022
Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser...

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Totalt beviljar vi nästan 58 miljoner kronor för åren 2022–2025.

  2. Segregation

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskaps...

  3. Forskning om brottslighet

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfal...