Forskningsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens

Forskning som berör antibiotika och antibiotikaresistens kan få stöd via en rad av de olika bidrag som Vetenskapsrådet utlyser. Till exempel forskningstid för kliniker, internationell postdok, och bidrag till forskningsmiljö. Här listas de projekt som beviljats medel från Vetenskapsrådet 2018–2021.

Forskningsprojekten är kategoriserade efter det nationella forskningsprogrammets sex prioriterade områden. Varje område beskrivs utförligt i programmets strategiska forskningsagenda.

Prevention

Området ger kunskap om ansvarsfull antibiotikaanvändning samt hur åtgärder utvecklas och utvärderas för att förebygga och kontrollera smittspridning bland människor och djur.


Övervakning

Området ger kunskap som möjliggör utveckling och utvärdering av övervakning av resistens och vårdrelaterade infektioner.


Diagnostik

Området syftar till att genom forskningsinsatser utveckla och införa förbättrad diagnostik av resistenta infektioner hos människor och djur.


Läkemedel och vaccin

Området syftar till att genom forskningsinsatser utöka nuvarande behandlingsalternativ för människor och djur genom utveckling av nya antibiotika eller alternativ till antibiotika samt förbättring av existerande antibiotika.


Miljö

Området syftar till att ge ökad kunskap om miljöns roll för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vilken effekt utsläpp av antimikrobiella ämnen och resistenta bakterier i miljön har på människors och djurs hälsa.


Överföring

Området syftar till att ge kunskap om antibiotikaresistensens uppkomst, överföring av gener för resistens mellan bakterier, utvecklade modeller för smittspridning och kunskap om hur samhället och vårdfaktorer påverkar uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.

Än så länge har inget forskningsprojekt fått medel inom detta område.

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

  2. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...

  3. Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

    Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium för att presentera en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.