Forskningsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens

Forskning som berör antibiotika och antibiotikaresistens kan få stöd via en rad av de olika bidrag som Vetenskapsrådet utlyser. Till exempel forskningstid för kliniker, internationell postdok, och bidrag till forskningsmiljö. Här listas de projekt som beviljats medel från Vetenskapsrådet 2018–2021.

Forskningsprojekten är kategoriserade efter det nationella forskningsprogrammets sex prioriterade områden. Varje område beskrivs utförligt i programmets strategiska forskningsagenda.

Prevention

Området ger kunskap om ansvarsfull antibiotikaanvändning samt hur åtgärder utvecklas och utvärderas för att förebygga och kontrollera smittspridning bland människor och djur.


Övervakning

Området ger kunskap som möjliggör utveckling och utvärdering av övervakning av resistens och vårdrelaterade infektioner.


Diagnostik

Området syftar till att genom forskningsinsatser utveckla och införa förbättrad diagnostik av resistenta infektioner hos människor och djur.


Läkemedel och vaccin

Området syftar till att genom forskningsinsatser utöka nuvarande behandlingsalternativ för människor och djur genom utveckling av nya antibiotika eller alternativ till antibiotika samt förbättring av existerande antibiotika.


Miljö

Området syftar till att ge ökad kunskap om miljöns roll för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vilken effekt utsläpp av antimikrobiella ämnen och resistenta bakterier i miljön har på människors och djurs hälsa.


Överföring

Området syftar till att ge kunskap om antibiotikaresistensens uppkomst, överföring av gener för resistens mellan bakterier, utvecklade modeller för smittspridning och kunskap om hur samhället och vårdfaktorer påverkar uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.

Än så länge har inget forskningsprojekt fått medel inom detta område.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaforum 2023

    Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

  3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.