Forskningsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens

Forskning som berör antibiotika och antibiotikaresistens kan få stöd via en rad av de olika bidrag som Vetenskapsrådet utlyser. Till exempel forskningstid för kliniker, internationell postdok, och bidrag till forskningsmiljö. Här listas de projekt som Vetenskapsrådet beviljat medel inom olika utlysningar.

2021


2020


2019


2018

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Towards a One Health AMR partnership

    3 februari anordnar JPIAMR en internationell konferens för att diskutera och utforma ett nytt partnerskap med ett så kallat "One Health"-perspektiv. Konferensen riktar sig till forskarsamhället, forskningspolitiska aktörer liksom offentlig- och priva...

  2. "Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"

    För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap. Sverige har en ledande roll i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och Vetens...

  3. Miljöns betydelse för att sprida antibiotikaresistens är underskattad 

    Vi tenderar att underskatta miljöns roll när det gäller att sprida antibiotikaresistens. Att begränsa resistens i fattiga länder är centralt för att begränsa framtida problem även i övriga länder. Det menar forskaren Joakim Larsson som får finansieri...