Nationellt forskningsprogram om brottslighet

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfald av discipliner.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet om brottslighet ska tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser liksom om metoder för att förebygga och bekämpa brott. En strategisk forskningsagenda, som löpande ska följas upp, utvärderas och uppdateras, kommer att ligga till grund för programmet. Forskningsagendan kommer bland annat att ringa in kunskapsbehov och identifiera vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla programmets syfte. De programspecifika målen kommer också att identifieras i forskningsagendan.

Arbetet med den strategiska forskningsagendan påbörjades under hösten 2021 och förväntas vara klart hösten 2022.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Forte, Formas, Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap (MSB) och Brottsoffermyndigheten. De ger råd om hur programmet och den strategiska forskningsagendan ska utformas, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen och orienterar om pågående och planerade insatser.

Vid sidan av programkommittén finns en kunskapskommitté med representanter från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvården, Socialstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kunskapskommittén bidrar bland annat med att identifiera kunskapsluckor och kunskapsintressen utifrån den egna myndighetens ansvar och ge återkoppling om forskningsöversikter och programmets forskningsagenda.

Det nationella forskningsprogrammet har även en referensgrupp med forskare som bland annat ger råd om forskningsagendans innehåll.

Den första utlysningen öppnade i april 2022

Den första utlysningen inom programmet öppnadei april 2022 projektbidrag för forskning om brottslighet. Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet om brottslighet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om brottslighet

forskningsprogram.brottslighet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

  2. Segregation

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskaps...

  3. Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018. Totalt beviljar vi drygt 220 miljoner kronor för åren 2018–2024.