Nationellt forskningsprogram om brottslighet

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfald av discipliner.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet om brottslighet ska tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser liksom om metoder för att förebygga och bekämpa brott. En strategisk forskningsagenda, som löpande ska följas upp, utvärderas och uppdateras, kommer att ligga till grund för programmet. Forskningsagendan kommer bland annat att ringa in kunskapsbehov och identifiera vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla programmets syfte. De programspecifika målen kommer också att identifieras i forskningsagendan.

Arbetet med den strategiska forskningsagendan påbörjades under hösten 2021 och förväntas vara klart hösten 2022.

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Forte, Formas, Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap (MSB) och Brottsoffermyndigheten. De ger råd om hur programmet och den strategiska forskningsagendan ska utformas, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen och orienterar om pågående och planerade insatser.

Vid sidan av programkommittén finns en kunskapskommitté med representanter från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvården, Socialstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten och Rättsmedicinalverket. Kunskapskommittén bidrar bland annat med att identifiera kunskapsluckor och kunskapsintressen utifrån den egna myndighetens ansvar och ge återkoppling om forskningsöversikter och programmets forskningsagenda.

Det nationella forskningsprogrammet har även en referensgrupp med forskare som bland annat ger råd om forskningsagendans innehåll.

De första utlysningarna förväntas öppna 2022

De första utlysningarna inom programmet förväntas öppna 2022. Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet om brottslighet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Detta är ett av fyra nya nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta.

Läs mer om uppdraget i regeringens forskningspolitiska proposition för 2021–2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Nationella forskningsprogrammet om brottslighet

forskningsprogram.brottslighet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Digitaliseringens samhällskonsekvenser

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Programmet ska bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar och påverkas av sociala och kulturella relationer, arbetsliv, utbi...

  2. Forskning om virus och pandemier

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Forskningsprogrammet är en del i regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att motverka och minska virusutbrott och pandemier.

  3. Forskningsbarometern 2021

    Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansier...