Nationellt forskningsprogram om brottslighet

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Programmet ska bidra till det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet och kommer att inkludera såväl tillämpad forskning som en mångfald av discipliner.

Mål med forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet om brottslighet ska tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser liksom om metoder för att förebygga och bekämpa brott.

En strategisk forskningsagenda ligger till grund för programmet och pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter:

 • Skapa mötesplatser för forskare och praktiker om kunskapsbehov inom brottslighet.
 • Initiera forskning och stödja forskningsfältets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörandet och spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår även en forskningsöversikt inom kriminologi, en beskrivning av forskningsfinansiärer och aktörer verksamma inom fältet samt en kartläggning över projekt med relevans för brottslighet som finansierats under perioden 2015–2022.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Medverkande aktörer

I programkommittén finns representanter från Forte, Formas, Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap (MSB) och Brottsoffermyndigheten. De ger råd om hur programmet och den strategiska forskningsagendan ska utformas, deltar i gemensamma utlysningar i mån av överlappande intressen och orienterar om pågående och planerade insatser.

Vid sidan av programkommittén finns en kunskapskommitté med representanter från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Kriminalvården, Socialstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kunskapskommittén bidrar bland annat med att identifiera kunskapsluckor och kunskapsintressen utifrån den egna myndighetens ansvar och ge återkoppling om forskningsöversikter och programmets forskningsagenda.

Det nationella forskningsprogrammet har även en referensgrupp med forskare som bland annat ger råd om forskningsagendans innehåll.

Utlysningar inom programmet

Beviljade projekt kommer att ingå i det nationella forskningsprogrammet och samordnas av en vetenskaplig koordinator.

Utlysning
1 februari 2023
Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet
Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom brottslighet är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att sk...
Beslut
6 december 2022
Projektbidrag för forskning om brottslighet
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskning om brottslighet...

Beviljade forskningsprojekt

Ett av sex nationella forskningsprogram

Detta är ett av sex nationella forskningsprogram som Vetenskapsrådet ansvarar för. Programmen är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område.

Läs mer om programmen

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Nevra Biltekin

nevra.biltekin@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om hatbrott

  Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott står i fokus för diskussioner mellan forskare och praktiker på detta seminarium. Dessutom presenteras Brottsförebyggande rådets senaste statistik kring hatbrott. Seminariet riktar sig till po...

 2. Agenda pekar ut riktningen för nationellt forskningsprogram om brottslighet

  Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om brottslighet. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

 3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

  Målet med det nationella forskningsprogrammet om brottslighet är att tillföra ny kunskap om kriminalitetens orsaker och konsekvenser, och om metoder för att förebygga och bekämpa brott. Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga akt...