Publicerad den 29 maj 2020

Uppdaterad den 04 december 2020

Forskning om migration och integration

Vilka är orsakerna bakom migration, och vilka är konsekvenserna? Hur kan vi skapa inkluderande samhällen? Det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration belyser alla aspekter av migration, migranter och integration.

Evenemang
2 december 2020
Nyanlända migranter och språkinlärning
Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som togs upp 2 december på ett webbinarium i serien Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker.
Evenemang
12 november 2019
Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker
Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensamkommande flyktingbarn? Detta är frågor som behandlas i två pågående forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet migration och integrat...
Nyhet
12 november 2019
Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker
Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz presenterar två policy briefs. Därefter följer en paneldiskussion.
Publikation
12 november 2019
Barn med posttraumatisk stress
I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT)...
Publikation
12 november 2019
Suicidalt beteende och vård
Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda respektive svenskfödda med suicidalt beteende saknas nästan helt...
Publikation
16 september 2019
Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)
På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar inom migrations- och integrationsområdet...
Nyhet
5 november 2018
Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration
Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan forskare och praktiker.
Nyhet
16 maj 2018
Migration och integration – vad kan forskning bidra med?
Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmiljöer som arbetar med migration och integration.
Visa mer

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor