Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Ben Wilson Länk till annan webbplats.

Period: 2018-2022

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn


Vad handlar projektet om?

Det här projektet undersöker tre aspekter av familjebildning som är kopplade till migranters välmående: huruvida en individ är ensamstående eller har en partner, förhållanden där individerna har olika ursprung, samt när i livet man väljer att bli förälder. Vi fokuserar på invandrare som kommit till Sverige som barn, och vår centrala frågeställning är huruvida deras exponering för det svenska samhället – genom hur gamla de var när de anlände, samt nivån av bostadssegregation de haft under uppväxten- påverkar olika beteenden kopplade till familjebildning.

Utöver detta utforskar vi sambanden mellan exponering för det svenska samhället, familjedynamik och socioekonomisk integration. Till vår hjälp har vi svensk longitudinell registerdata som innefattar information om invandrare av olika slag, däribland även ensamkommande barn och barn till flyktingar.

Forskningsdesign

Det här projektet använder longitudinell mikro-data på familjebildning över hela livsloppet för hela Sveriges befolkning, och innefattar data på småskaliga geografiska områden, förhållanden över generationer och migrationsbakgrund- som till exempel en persons födelseland, anledning till flytten och ålder vid inflyttandet. Vi applicerar en rad avancerade kvantitativa metoder för att utforska länkarna mellan exponeringen till det svenska samhället och familjebildning. Dessutom studerar vi hur dessa mönster varierar beroende på kön och migrationsbakgrund.

Deltagare

 • Stockholms universitets Demografiska avdelning
 • University College London
 • INED - The French Institute for Demografic Studies
 • Max Planck Institute for Demographic Research
 • ETH Zürich och the Immigration Policy Lab
 • Stanford University och Stanford Immigration Policy LabPublicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

  Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

 2. Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

  Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsb...

 3. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

  Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...