Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Ben Wilson Länk till annan webbplats.

Period: 2018-2022

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn


Vad handlar projektet om?

Det här projektet undersöker tre aspekter av familjebildning som är kopplade till migranters välmående: huruvida en individ är ensamstående eller har en partner, förhållanden där individerna har olika ursprung, samt när i livet man väljer att bli förälder. Vi fokuserar på invandrare som kommit till Sverige som barn, och vår centrala frågeställning är huruvida deras exponering för det svenska samhället – genom hur gamla de var när de anlände, samt nivån av bostadssegregation de haft under uppväxten- påverkar olika beteenden kopplade till familjebildning.

Utöver detta utforskar vi sambanden mellan exponering för det svenska samhället, familjedynamik och socioekonomisk integration. Till vår hjälp har vi svensk longitudinell registerdata som innefattar information om invandrare av olika slag, däribland även ensamkommande barn och barn till flyktingar.

Forskningsdesign

Det här projektet använder longitudinell mikro-data på familjebildning över hela livsloppet för hela Sveriges befolkning, och innefattar data på småskaliga geografiska områden, förhållanden över generationer och migrationsbakgrund- som till exempel en persons födelseland, anledning till flytten och ålder vid inflyttandet. Vi applicerar en rad avancerade kvantitativa metoder för att utforska länkarna mellan exponeringen till det svenska samhället och familjebildning. Dessutom studerar vi hur dessa mönster varierar beroende på kön och migrationsbakgrund.

Deltagare

 • Stockholms universitets Demografiska avdelning
 • University College London
 • INED - The French Institute for Demografic Studies
 • Max Planck Institute for Demographic Research
 • ETH Zürich och the Immigration Policy Lab
 • Stanford University och Stanford Immigration Policy LabPublicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...