Flyktinginvandring och städer

– sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Andrea Spehar Länk till annan webbplats.

Period: 2019-2024

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Flyktinginvandring och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige (SIPGI) (2018-2024)


Vad handlar projektet om?

Projektet bidrar med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i tre städer: Göteborg (Sverige), Adana (Turkiet) och Irbid (Jordanien). Urvalet av städer bygger på de olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2014.

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter och en väl fungerande integrationspolitik har stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling. Städer måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning.

Projektets forskningsfrågor

 • På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna?
 • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd?
 • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen?

För att besvara dessa frågor använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Deltagare

Projektet samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. Centrum för Global Migration (C GM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för programmet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD), vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), det ledande migrationscentret i Turkiet.

De deltagande forskarna i konsortiet kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter (Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel, Sverige).

Sammantaget ger forskningsprojektet konsortiet möjlighet att bedriva och genomföra forskningsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar som migration och integration. Konsortiets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, t ex. politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media.

Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.

Publiceringar:

Bucken-Knapp, Gregg., Omanović Vedran., and Spehar Andrea 2019. Institutions and Organizations of Refugee Integration: Bosnian-Herzegovinian and Syrian Refugees in Sweden. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030272487 Länk till annan webbplats.

Bucken-Knapp, G., Spehar, A., and Fakih., Z. 2019. "Talking about Integration: The Voices of Syrian Refugees Taking Part in Introduction Programs for Integration into Swedish Society", International Migration. 57(2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12440 Länk till annan webbplats.

Spehar, Andrea (2021) “Navigating institutions for integration: Perceived institutional barriers of access to the labour market among refugee women in Sweden”. Journal of Refugee Studies. https://doi.org/10.1093/jrs/feaa140 Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.