Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Jan O. Jonssonlänk till annan webbplats

Period: 2020–2023

Lärosäte: Institutet för framtidsstudier

Projektets titel: Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv (SEMI)

Vad handlar projektet om?

Detta projekt belyser hur integrationens olika dimensioner utvecklas över tid bland ungdomar och unga vuxna i Sverige, huvudsakligen baserat på surveydatamaterialet CILS4EU-SE (www.cils4.eu).

Vi studerar strukturell integration (t.ex. utbildning, jobb, ekonomi), kulturell integration (t.ex. religion, värderingar, attityder), social integration (interetniska relationer och nätverk), samt psykologisk anpassning (t.ex. psykosomatiska besvär, utagerande beteende), och vi följer drygt 5000 unga från 14 år till (ungefär) 22 år. Vid fyra tillfällen har vi samlat in information från de unga själva, och till dessa data har vi (med samtycke och etiskt tillstånd) matchat registeruppgifter om t.ex. utbildning, arbetsmarknadsutfall och inkomster.

CILS4EU har ett överurval av unga med invandrarbakgrund och dess storlek och breda representation innebär att vi kan synliggöra den stora variationen i gruppen med invandrarbakgrund, i termer av egenskaper som t.ex. ursprungsland, tid i Sverige, kön, religion och socioekonomiska resurser, men också i form av erfarenheter och aspirationer.

Projektets forskningsfrågor

De övergripande syftena med projektet är:

 1. Att studera integration av unga med olika ursprung i Sverige både i termer av skillnader över generationer (dvs i jämförelse med deras föräldrar) och i termer av förändring över ålder
 2. Att studera hur olika dimensioner av integration utvecklas och samspelar, t.ex. hur den strukturella integrationen samvarierar med den sociala
 3. Att studera sambandet mellan socioekonomiska skillnader, rumslig och skolsegregation samt integration
 4. Att kombinera teorier med våra data för att förstå källorna till variation i integrationsutfall mellan och inom olika ursprungsgrupper och destinationsländer

Vi applicerar olika kvantitativa statistiska metoder för våra analyser, från deskription av frekvenser i olika grupper till olika multivariata tekniker, t.ex. OLS regression, SEM (structural equation models), och SAOMs (stochastic actor-oriented models).

Deltagande

Projektet innefattar, förutom forskare från Institutet för framtidsstudier, där projektet är baserat, också forskare från Umeå universitet samt Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. De flesta har sociologi som sitt huvudämne, men vi har såväl socialpsykologer som psykologer med i forskargruppen.

Publicerad 08 april 2020

Uppdaterad 03 december 2020

Mer inom samma ämne

 1. 'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Rehabilitering och integration av överlevande efter Förintelsen i Sverige

  – en historisk studie av svenskt mottagandet av judiska överlevande efter folkmordet på Europas judar. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Nyanlända migranter och språkinlärning

  Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som tog...