Klimatinducerad migration i Afrika och bortom

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Haodong Qi

Period: 2023-2025

Lärosäte: Malmö universitet

Projektets titel: Klimatinducerad migration i Afrika och bortom: Big Data och Predictive Analytics

Vad handlar projektet om?

Klimatförändringar (tillsammans med humanitära kriser och andra ekonomiska faktorer och hälsofaktorer) kan leda till att man tvingas flytta inom landet, internationell migration och andra (nya) former av mänsklig mobilitet. Den empiriska kopplingen mellan olika klimatförhållanden och migrationsmönster är dock mycket omtvistad. Hittills kan inget enhetligt teoretiskt angreppssätt fånga komplexiteten och det kontextuella beroendet i migration som drivits fram av klimatet. För att möta denna klyfta vill CLIMB utveckla ett holistiskt tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att bättre förstå de mekanismer som ligger bakom sambandet mellan klimat och migration, och som kan förutsäga mönster i tid och rum i Afrika och andra platser. Specifikt kommer vi att undersöka hur klimatförändringar kan komma att interagera med konflikter, fattigdom och epidemier och hur dessa krafter tillsammans kan driva på migrationen. Fokus ligger särskilt på Afrika.

Projektets forskningsfrågor

Risker kopplade till klimatet påverkar sannolikt migrationen mer inom administrativa områden/länder än det gör över landsgränser. Därför brukar makroanalyser av migrationsflöden över gränser finna en liten och väldigt osäker klimatpåverkan på mänsklig mobilitet. Istället för att sikta mot en global studie kommer CLIMB att använda en nedifrån-och-upp-metod: samla in aktuella och detaljerade data om specifika fall där relationen klimat-migration kan bli mer uppenbar, både konceptuellt och empiriskt. Som utgångspunkt kommer vår första fallstudie fokusera på Senegal. Av två skäl: för det första beräknas landet komma att uppleva mer extrema väderhändelser, som kan komma att tvinga upp till en miljon människor att flytta till 2050. Landet plågas också av fattigdom, ojämlikhet, konflikter och epidemier. För det andra: samtalsdata (CDR) som tillhandahålls genom partnerskap med Sonatel (den främsta telekommunikationsleverantören i Senegal) erbjuder en unik möjlighet att studera mobilitetsmönster med hög upplösning.

Utöver CDR kommer CLIMB att använda sig av jordobservationsdata (EO) och data från sociala media och kombinera dem med undersökningar och officiell statistisk. Detta holistiska tillvägagångssätt kommer att tillåta oss att analysera migrationsprocessen ur ett flerstegsperspektiv (t.ex. från ursprunglig förflyttning till fortsatt migration/återvändande). På så sätt kommer vi få fler insikter om tidsaspekten när det handlar om migration som tvingats fram av klimatet. Det kommer också att göra det möjligt för oss att bättre förstå hur migrationsprocesser formas av faktorer på flera (makro, meso och mikro) nivåer: klimatrisker, socioekonomiska kriser, den allmänna opinionen, sociala nätverk, och människors uppfattningar, ambitioner och förmågor. Bland annat.

Deltagande institutioner/universitet

Consortium Lead: Malmö University (MAU), SWE

Consortium Partner:

 • Harvard University (HU), USA
 • Paris-Lodron-University Salzburg (PLUS), AUT
 • IDEMA, TUR
 • Data-Pop Alliance (DPA), USA
 • Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), SEN

CLIMB-konsortiet består av världsledande forskare inom datavetenskap, statistik, geografi, jordobservation, sociologi, statsvetenskap och demografi. Konsortiet omfattar också ledande forskningsinstitut, inklusive avdelningen för geoinformatik Z_GIS vid Paris Lodron Univetät Salzburg (PLUS), och The Institute for Quantitative Social Science (IQSS) och Center for Geographic Analysis (CGA) vid Harvard University (HU).

Dessa institut kommer att bidra till projektet med teknologi och infrastruktur på högsta nivå. Till exempel kommer Z_GIS använda geospatial spetsteknolgi för katastrofriskreducering, anpassning till klimatförändringar och humanitär respons, såväl som hybrida AI-metoder för att främja utnyttjandet av Big EO-data. CGA kommer att bearbeta en särskild datainsamling från Twitter och Meta (tidigare Facebook) med hjälp av Harvard’s High-Performance Computing (HPC) kluster. IQSS kommer att ta fram ett toppmodernt prognossystem för asylrelaterad migration. Det kommer också att erbjuda en världsledande plattform för lagring (Harvard Dataverse), som kommer att vara en avgörande del av infrastrukturen för att lagra och dela med sig av CLIMB:s koder, datainsamlingar, artiklar och andra forskningsresultat.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Data-Pop Alliance Länk till annan webbplats.

Harvard University Länk till annan webbplats.

Ipar Länk till annan webbplats.

Malmö universitet Länk till annan webbplats.

Der Fachbereich Geoinformatik – Z_GIS Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.