Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Daniel Enstedt Länk till annan webbplats.

Period: 2020-2024

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige


Vad handlar projektet om?

Projektets syfte är att skapa en empiriskt grundad förståelse för religionens skiftande betydelse i en svensk migrationskontext. Forskningsprojektet undersöker de betydelser som levd religion, religiös praktik och religiösa föreställningar har för social rörlighet och integration i en migrationssituation. Fokus är på tre växande migrantgrupper: migranter med buddhistisk, muslimsk och kristen bakgrund.

Projektet är ett bidrag till det växande internationella studiet av migranters religiositet, integration och sociala rörlighet. De fåtal internationella studier som har genomförts på området, behandlar religion i kontexter som på betydande sätt skiljer sig från den svenska. Studien belyser samspelet mellan olika samhälleliga faktorer som vanligtvis behandlas separat, och fokuserar på olika former av levd religion och migrantgrupper i Karlstad och stadsdelen Angered i Göteborg. Genom förankringen i olika religiösa traditioner och två skilda kontexter, syftar studien till att fånga upp såväl religionsspecifika som religionsöverskridande mönster när det gäller social mobilitet och integration.

Projektet är inte bara deskriptivt utan också kritiskt analytiskt och har en konstruktiv ansats. Den senare består i empiriskt grundade resultat som kan användas i arbetet för att motverka samhällsproblem förknippade med religion, migration, segregation, ohälsa och begränsad social rörlighet. Ett resultat av studien är nya, empiriskt förankrade, vetenskapliga modeller som förklarar religioners betydelse för integration och social mobilitet.

Projektets forskningsfrågor

Projektets övergripande frågeställning lyder: Vilken betydelse har levd religion, religiös praktik och religiösa föreställningar för social rörlighet och integration i en migrationssituation?

Denna fråga genererar fler forskningsfrågor som kommer att behandlas inom ramen för studien. Det rör bland annat migranters civila sociala kapital, som tillgång till språk, utbildning, personliga och sociala nätverk. Dessutom undersöks migranters deltagande och engagemang i olika religiösa sammanhang, och vilken betydelse deras religiösa praktik och föreställningar har för integration och social mobilitet. I vilken utsträckning migranters religiositet motverkar eller medverkar till integration och social mobilitet är, inom ramen för studien, en i grunden öppen fråga.

I studien ingår kvalitativa och kvantitativa metoder, där etnografiska metoder kombineras med kvantitativa enkätstudier. Projektet består av två delstudier och en avslutande, syntetiserande del där de övergripande forskningsfrågorna besvaras på basis av de olika delstudierna. I den första delstudien, som pågår under projektets första år, kartläggs de religiösa verksamheterna och befolkningen i Karlstad och Angered. Inom ramen för delstudie två undersöks religionens betydelse för social rörlighet och integration bland migranter med buddhistisk, muslimsk respektive kristen bakgrund genom ett tvåårigt fältarbete.

Deltagande

Projektet genomförs av två forskare med områdesspecifika kompetenser om religion i Sverige.

 • Karlstads universitet
 • Göteborgs universitet

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.