Mänsklig mobilitet, globala utmaningar och motståndskraft i en era av social stress (PHOENIX)

Projektledare: Andreas Önver Cetrez Länk till annan webbplats.

Period: 2022-2024

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Mänsklig mobilitet, globala utmaningar och motståndskraft i en era av social stress (PHOENIX)

Vad handlar projektet om?

PHOENIX är en studie av hur globala förändringar, däribland miljö, klimat, demografi, politisk utveckling och kulturell utsatthet påverkar människors förmåga och vilja till rörlighet. För att kunna studera global förändring, rörlighet och resiliens omfattar PHOENIX-projektet fem forskningskluster:

Kluster 1: PHOENIX bygger upp en bred databas med relevanta aspekter kring migration och globala förändringar, bla. miljömässiga, styrande och ekonomiska faktorer, och vilka skapar en solid grund för en integrerad systemansats för att objektivt identifiera sociala brytpunkter.

Kluster 2: PHOENIX undersöker styrning inom olika policyområden och identifierar kopplingar mellan humanitär politik, utvecklingspolitik, jordbruk, livsmedelspolitik, hälsovårdspolitik samt miljö- och klimatpolitik. Projektet kommer att studera styrning ur ett holistiskt perspektiv bortom migrationspolitikens gränser i syfte att utveckla ett nytt ramverk för integrerade styrningsmodeller.

Kluster 3 och Kluster 4: PHOENIX utvidgar vår förståelse av sårbarhet och resiliens genom att närmare fokusera på två fallstudier med anknytning till mobilitet och globala förändringar: mat och tillhörighet respektive överlevnad i samhället. Fallstudierna gör det möjligt att lägga till ett erfarenhetsperspektiv till analysen av styrning kopplat till kön, ras, klass, invandrarstatus, geografi och ålder.

Kluster 5: PHOENIX drar nytta av projektets naturvetenskapliga datamodellering och samhällsvetenskapliga forskningsbas för att identifiera potentiella hotspots för migration och föreslå samordnade insatser som skyddar sårbara befolkningsgrupper, förbättrar deras välbefinnande och bygger upp samhällets motståndskraft mot globala kriser.

Projektets forskningsfrågor

 1. Vilka sociala brytpunkter samverkar i tid och plats i formandet av mobilitet/ immobilitet?
 2. Hur svarar styrningsmekanismer, uttryckt genom skilda policyn, på interaktionen mellan sociala brytpunkter och klimatmässiga mobiliteter/immobiliteter?
 3. Hur upplever individer sociala brytpunkter och migrationspolicyn och andra policyn som påverkar dem? I vilken utsträckning har potentiella migranter och utsatta populationer agens inom ramen för existerande styrningsmekanismer?
 4. Hur utformar skilda kulturella grupper sina strategier för överlevnad, anpassning och bemästring i nya samhällen och hur stärker de sin tillhörighet och svarar mot risker som kulturell utsatthet?
 5. Hur reflekterar mobila/immobila populationer kring globala förändringar och tillhörande hot mot kulturell överlevnad, sett utifrån deras mat- och hälsopraktiker? Hur kan policyskapare och civilsamhället bidra till att förstärka dessa resiliensprojekt för de utsatta populationernas bästa och för samhället?

Projektet är tvärdisciplinärt och omfattar naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska bidrag, med utgångspunkt i både kvantitativa och kvalitativa data. Empiriskt underlag samlas in från åtta länder - Sverige, Turkiet, Irak, Österrike, Brasilien, Uruguay, Chile, Argentina, Sydafrika - i en jämförande ansats. Genom akademiska seminarier, expertpaneler, policydokument, digitala konstutställningar, videon och podcast avser projektet nå vetenskaplig, statlig och offentlig spridning.

Deltagande institutioner/universitet

 • Uppsala universitet (Sverige): Önver Cetrez, religionspsykologi; Soner Barthoma, statsvetenskap.
 • Göteborgs universitet (Sverige): Deliang Chen, geovetenskap.
 • Özyegin University (Turkiet): Susan Beth Rottmann, antropologi.
 • University of Continuing Education Krems (Österrike): Sarah Louise Nash, statsvetenskap.
 • IIASA (Österrike): Ali Kharrazi, hållbarhetsforskare
 • University of Campinas (Brasilien): Rafael de Brito Dias, samhällsvetenskap
 • EQUIT (Brasilien-Rio/Amazon): Graciela Rodriguez, NGO
 • Fundacion Cuerpo y energia (Chile): Pablo Zuleta, psykologi
 • Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos/ Universidad de Buenos Aires (Argentina): María José Lubertino Beltrán, juridik.
 • Institute for Economic Research on Innovation/Tshwane University of Technology (Sydafrika): Maharajh Rasigan, ekonomisk historia
 • Universidad de la Republica (Uruguay): Isabel Bortagaray, sociologi

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.