Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

– betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Birgitta Essénlänk till annan webbplats

Period: 2019–2024

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik


Vad handlar projektet om?

Projektets övergripande mål är att medverka till en förbättrad vård för migranter från Mellanöstern och Somalia genom att öka förståelsen för hur värdekonflikter och kulturella förändringar ska hanteras inom hälsovården.

Internationella jämförelser visar att svenskars värderingar i högre grad än alla andra folk är liberala, individualistiska och för jämlikhet. Det gör att våra värderingar i SRHR-frågor ligger långt ifrån de värderingar som dominerar många andra länder. Dessa värderingar syns i vår lagstiftning, som att rätten till att neka sex inte beror på om du är gift med personen. De syns även i våra institutioner, t.ex. ungdomsmottagningar där omyndiga personer kan få sexuell rådgivning och preventivmedel utan föräldrarnas kännedom.

Sverige är också ett mångkulturellt land där många invånare kommer från Mellanöstern och Somalia, områden där de värderingar som dominerar står i skarp kontrast till de som det svenska samhällets, folkhälsoinsatser och vård bygger på. Från tidigare forskning vet vi att migrantkvinnor från dessa områden har sämre förlossningsutfall, lägre preventivmedelsanvändning och fler aborter än svenskar. Enligt gällande styrdokument uppmuntras personal inom reproduktiv hälsovård att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv vård.

Det har visat sig utmanande för vårdpersonal att ge vård i möten med individer med värderingar som skiljer sig från de som det svenska samhället bygger på. I vårdmötet kan känsliga ämnen som reproduktion, sex och samlevnad leda till spänningar, missförstånd och i slutändan en försämrad vård. Forskning om hur vården hanterar dessa utmaningar är mycket sparsam. En förklaring till detta kan vara att frågeställningar innehåller ämnen som är svårstuderade inom enbart en akademisk disciplin och kräver kunskap både från medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, vilket vi hoppas att den föreslagna forskningsmiljön ska råda bot på.

Projektets forskningsfrågor

 • När och hur förändras genusrelaterade värderingar hos nyanlända immigranter från Mellanöstern?
 • Hur kan vi inkludera alla relevanta parter i utformningen av sexuell och reproduktiv hälsovård för att bäst ta itu med värdekonflikter mellan immigranter och vårdpersonal i den kliniska miljön?
 • Kan den svensk-somaliska diasporan som slutat med kvinnlig könsstympning påverka normerna i ursprungslandet?

För att besvara dessa frågor använder forskningsprogrammet såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Datan kommer bland annat samlas in via enkäter och fokusgruppsdiskussioner mellan vårdgivare och berörda migranter. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med vårdgivare och migranter från Mellanöstern och Somalia.

Deltagare

 • Uppsala Universitet
 • Institutet för Framtidsstudier
 • Malmö Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Högskolan Dalarna

Projektet är interdisciplinärt och bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och normforskning. Såväl seniora som juniora forskare ingår i forskningsmiljön, några med unik kompetens utifrån deras bakgrund i Mellanöstern och Somalia.

Forskningen kommer att produceras tillsammans med vårdgivare och migranter från Mellanöstern och Somalia.

Publicerad den 03 september 2019

Uppdaterad den 08 april 2020

Mer inom samma ämne

 1. Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrationskontroll på entreprenad

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.