Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

– betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Birgitta Essén Länk till annan webbplats.

Period: 2019–2024

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik


Vad handlar projektet om?

Projektets övergripande mål är att medverka till en förbättrad vård för migranter från Mellanöstern och Somalia genom att öka förståelsen för hur värdekonflikter och kulturella förändringar ska hanteras inom hälsovården.

Internationella jämförelser visar att svenskars värderingar i högre grad än alla andra folk är liberala, individualistiska och för jämlikhet. Det gör att våra värderingar i SRHR-frågor ligger långt ifrån de värderingar som dominerar många andra länder. Dessa värderingar syns i vår lagstiftning, som att rätten till att neka sex inte beror på om du är gift med personen. De syns även i våra institutioner, t.ex. ungdomsmottagningar där omyndiga personer kan få sexuell rådgivning och preventivmedel utan föräldrarnas kännedom.

Sverige är också ett mångkulturellt land där många invånare kommer från Mellanöstern och Somalia, områden där de värderingar som dominerar står i skarp kontrast till de som det svenska samhällets, folkhälsoinsatser och vård bygger på. Från tidigare forskning vet vi att migrantkvinnor från dessa områden har sämre förlossningsutfall, lägre preventivmedelsanvändning och fler aborter än svenskar. Enligt gällande styrdokument uppmuntras personal inom reproduktiv hälsovård att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv vård.

Det har visat sig utmanande för vårdpersonal att ge vård i möten med individer med värderingar som skiljer sig från de som det svenska samhället bygger på. I vårdmötet kan känsliga ämnen som reproduktion, sex och samlevnad leda till spänningar, missförstånd och i slutändan en försämrad vård. Forskning om hur vården hanterar dessa utmaningar är mycket sparsam. En förklaring till detta kan vara att frågeställningar innehåller ämnen som är svårstuderade inom enbart en akademisk disciplin och kräver kunskap både från medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning, vilket vi hoppas att den föreslagna forskningsmiljön ska råda bot på.

Projektets forskningsfrågor

 • När och hur förändras genusrelaterade värderingar hos nyanlända immigranter från Mellanöstern?
 • Hur kan vi inkludera alla relevanta parter i utformningen av sexuell och reproduktiv hälsovård för att bäst ta itu med värdekonflikter mellan immigranter och vårdpersonal i den kliniska miljön?
 • Kan den svensk-somaliska diasporan som slutat med kvinnlig könsstympning påverka normerna i ursprungslandet?

För att besvara dessa frågor använder forskningsprogrammet såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Datan kommer bland annat samlas in via enkäter och fokusgruppsdiskussioner mellan vårdgivare och berörda migranter. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med vårdgivare och migranter från Mellanöstern och Somalia.

Deltagare

 • Uppsala Universitet
 • Institutet för Framtidsstudier
 • Malmö Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Högskolan Dalarna

Projektet är interdisciplinärt och bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och normforskning. Såväl seniora som juniora forskare ingår i forskningsmiljön, några med unik kompetens utifrån deras bakgrund i Mellanöstern och Somalia.

Forskningen kommer att produceras tillsammans med vårdgivare och migranter från Mellanöstern och Somalia.

Publiceringar

Arousell, J., Carlbom, A., Johnsdotter, S., Essén, B. (2019). Are 'low socioeconomic status' and 'religiousness' barriers to minority women's use of contraception? A qualitative exploration and critique of a common argument in reproductive health research. Midwifery, 75: 59-65 https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.03.017 Länk till annan webbplats.

Arousell, J., Carlbom, A., Johnsdotter, S., Essén, B. (2019). Does Religious Counselling on Abortion Comply with Sweden’s ‘Women‑Friendly’ Abortion Policies?: A Qualitative Exploration Among Religious Counsellors. Sexuality & Culture, 23(4): 1230-1249 https://doi.org/10.1007/s12119-019-09614-6 Länk till annan webbplats.

Palm, C., Essén, B., Johnsdotter, S. (2019). Sexual health counselling targeting girls and young women with female genital cutting in Sweden: mind-body dualism affecting social and health care professionals' perspectives. Sexual and reproductive health matters, Taylor & Francis Group. 27(1)https://doi.org/10.1080/26410397.2019.1615364 Länk till annan webbplats.

Wahlberg, A., Essén, B., Johnsdotter, S.(2019). From sameness to difference: Swedish Somalis’ post-migration perceptions of the circumcision of girls and boys. Culture, Health and Sexuality, 21(6): 619-635 https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1502472 Länk till annan webbplats.

Wahlberg, A., Johnsdotter, S., Ekholm Selling, K., Essén, B.(2019). Shifting perceptions of female genital cutting in a Swedish migration context.PLoS ONE, 14(12)https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225629 Länk till annan webbplats.

Emtell Iwarsson, K., Larsson, E., Gemzell-Danielsson, K., Essén, B., Klingberg-Allvin, M. (2019).Contraceptive use among migrant, second-generation migrant and non-migrant women seeking abortion care: a descriptive cross-sectional study conducted in Sweden. BMJ sexual & reproductive health, BMJ Publishing Group Ltd. 45(2): 118-126. https://doi.org/10.1136/bmjsrh-2018-200171 Länk till annan webbplats.

Essén B. One Genital, Two Judgments: Why Do “Expert Witnesses” Draw
Different Conclusions in Suspected Cases of Illegal Cutting of Girls’ Genitals? In Johnsdotter S. (Ed.), Female Genital Cutting. The Global North and South pp. 259–287. 2020. DOI: 10.24834/isbn.9789178771240. Malmö: Malmö University. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1508633/FULLTEXT01.pdf Länk till annan webbplats.

Essén B, Mosselmans L. How to ensure policies and interventions rely on strong supporting facts to improve women’s health: the case of Female Genital Cutting, using Rosling’s Factfulness approach. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Apr;100(4):579-586. DOI: 10.1111/aogs.14059.

Palm C, Johnsdotter S, Elmerstig E, Holmström L, Essén B. Adolescent sexual and reproductive health counselling in relation to female genital cutting: Swedish professionals’ approach to menstrual pain as an empirical example. Sexuality & Culture, 2021, DOI: 10.1007/s12119-021-09895.

Hanberger A, Essén B, Wahlberg W. Attitudes towards comparison of male and female genital cutting in a Swedish Somali population. Acta Obstet Gynecol Scand, Apr;100(4):604-613, 2021, DOI: 10.1111/aogs.14114.

Åkerman E, Larsson E, Essén B, Westerling R. Understanding the needs and use of sexual and reproductive health services among Thai women: A descriptive cross-sectional study in Sweden. Sex Health. 2021 Jul;18(3):203-211. DOI: 10.1071/SH20184.

 

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.