Migrationskontroll på entreprenad

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Joakim Berndtssonlänk till annan webbplats

Period: 2020-2022

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika


Vad handlar projektet om?

En av EU:s största utmaningar består i att hantera det ökade antalet människor som söker skydd, uppehälle och möjligheter i Europa. Sedan ”flyktingkrisen” 2015-16 har en mängd ansträngningar gjorts för att minska mängden flyktingar som når EU:s yttre gränser. Som ett led i detta har en avsevärd del av de politiska och ekonomiska satsningar som gjorts riktats mot stater och områden utanför EU:s gränser. Via omformulering av befintliga biståndsavtal, liksom genom inrättandet av speciella fonder (som European Trust Fund for Africa, EUTF) har EU flyttat en stor del av hanteringen och kontrollen av flyktingar och migranter utanför sitt eget territorium.

Denna utlokalisering av EU:s migrationskontroll innefattar två huvudkomponenter: För det första innebär det en överföring av kontroll till andra stater(offshoring), och för det andra innebär det en förskjutning i hanteringen av migrations- och flyktingfrågor till icke-statliga och kommersiella aktörer (outsourcing). Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om EU:s utlokalisering av migrationskontroll, med särskilt fokus på implementering och ansvarsfrågor. I projektet knyter vi samman forskning inom olika akademiska discipliner samt expertis när det gäller EU:s relation till Afrikanska stater och organisationer, privatisering/outsourcing, styrning av migration och migrationspolitik.

Projektets forskningsfrågor

 1. Vilka mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa hur externa aktörer (statliga, icke-statliga; nationella, regionala, internationella) implementerar EU:s gräns- och migrationskontroll i Afrika? I vilken utsträckning sammanfaller dessa externa aktörers handlande i Afrika med EU:s mål och planer kring utlokalisering?
 2. Vilka metoder och mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa transparens och ansvarsutkrävande i utlokaliseringsprocesser och avtal? I vilken utsträckning och på vilket sätt är dessa utlokaliseringsprocesser underställda en genomlysning och kontroll ifrån beslutande organ inom EU och i Afrika – på internationell, supranationell och nationell nivå?

I projektet används en kombination av i huvudsak kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Vi kommer i första steget att fokusera på en kartläggning av projekt och aktörer inom EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Förutom offentliga dokument genomförs också intervjuer. I andra steget kommer vi att genomföra fyra djupare fallstudier av program eller projekt kopplade till EUTF.

Deltagare

Från Institutionen för globala studier medverkar tre forskare som också är aktiva forskare vid Centrum för global migration, Göteborgs Universitet. I projektet ingår också tre forskare från Amsterdams universitet.

Publicerad 07 april 2020

Uppdaterad 08 april 2020

Mer inom samma ämne

 1. 'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila samhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Rehabilitering och integration av överlevande efter Förintelsen i Sverige

  – en historisk studie av svenskt mottagandet av judiska överlevande efter folkmordet på Europas judar. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Nyanlända migranter och språkinlärning

  Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som tog...