Migrationskontroll på entreprenad

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Joakim Berndtsson Länk till annan webbplats.

Period: 2020-2022

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika


Vad handlar projektet om?

En av EU:s största utmaningar består i att hantera det ökade antalet människor som söker skydd, uppehälle och möjligheter i Europa. Sedan ”flyktingkrisen” 2015-16 har en mängd ansträngningar gjorts för att minska mängden flyktingar som når EU:s yttre gränser. Som ett led i detta har en avsevärd del av de politiska och ekonomiska satsningar som gjorts riktats mot stater och områden utanför EU:s gränser. Via omformulering av befintliga biståndsavtal, liksom genom inrättandet av speciella fonder (som European Trust Fund for Africa, EUTF) har EU flyttat en stor del av hanteringen och kontrollen av flyktingar och migranter utanför sitt eget territorium.

Denna utlokalisering av EU:s migrationskontroll innefattar två huvudkomponenter: För det första innebär det en överföring av kontroll till andra stater(offshoring), och för det andra innebär det en förskjutning i hanteringen av migrations- och flyktingfrågor till icke-statliga och kommersiella aktörer (outsourcing). Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om EU:s utlokalisering av migrationskontroll, med särskilt fokus på implementering och ansvarsfrågor. I projektet knyter vi samman forskning inom olika akademiska discipliner samt expertis när det gäller EU:s relation till Afrikanska stater och organisationer, privatisering/outsourcing, styrning av migration och migrationspolitik.

Projektets forskningsfrågor

 1. Vilka mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa hur externa aktörer (statliga, icke-statliga; nationella, regionala, internationella) implementerar EU:s gräns- och migrationskontroll i Afrika? I vilken utsträckning sammanfaller dessa externa aktörers handlande i Afrika med EU:s mål och planer kring utlokalisering?
 2. Vilka metoder och mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa transparens och ansvarsutkrävande i utlokaliseringsprocesser och avtal? I vilken utsträckning och på vilket sätt är dessa utlokaliseringsprocesser underställda en genomlysning och kontroll ifrån beslutande organ inom EU och i Afrika – på internationell, supranationell och nationell nivå?

I projektet används en kombination av i huvudsak kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Vi kommer i första steget att fokusera på en kartläggning av projekt och aktörer inom EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Förutom offentliga dokument genomförs också intervjuer. I andra steget kommer vi att genomföra fyra djupare fallstudier av program eller projekt kopplade till EUTF.

Deltagare

Från Institutionen för globala studier medverkar tre forskare som också är aktiva forskare vid Centrum för global migration, Göteborgs Universitet. I projektet ingår också tre forskare från Amsterdams universitet.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

  Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delm...

 3. Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

Till toppen