Mining for Meaning – den offentliga migrationsdiskursens dynamik

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Marc Keuschnigg Länk till annan webbplats.

Period: 2019 - 2024

Lärosäte: Linköpings universitet

Projektets titel: Mining for Meaning: Den offentliga migrationsdiskursens dynamik


Vad handlar projektet om?

Förståelsen för den offentliga diskursen är central för att kunna hantera reaktioner av modern migration och integrationen av nyanlända. Med digitaliseringen blir mycket av det offentliga åsiktsbildandet, agendasättande och politisk framställning av samhällsutvecklingen tillgängligt via sociala medie-plattformar, publikt tillgängliga tidningsarkiv och maskinläsbara arkiv över parlamentariska tal och partiprogram. För att förstå hur den allmänna opinionen om samhällsutvecklingen förändras studerar projektet dynamiken i diskursen mellan politiker, media och allmänheten. Projektet kombinerar därför forskning kring immigration och integration med sociologisk textanalys och maskininlärningsmetoder.

Projektets forskningsfrågor

 • Hur formas och förändras den allmänna diskursen om immigration över tid?
 • Vilken roll spelar sociala medier, traditionell media och politiska partier och hur ser samspelet ut?
 • Finns det en geografisk variation i den sociala textens innehåll, innebörd och opinion?
 • Hur uppstår polariserade åsikter online och hur sprids desinformation?
 • Hur interagerar diskursens dynamik i lokala kontexter(t ex bostadsområden) med faktiska händelser (t ex brottslighet) och utfall (t ex bostadssegregation)?

För att svara på dessa och relaterade forskningsfrågor kombinerar forskningsteamet kvantitativa och kvalitativa metoder för datadriven textanalys med tidsserieanalys för kausal inferens.

Deltagare

 • Linköping universitet
 • University of Lucerne
 • Aalto University
 • CNRS France
Eftersom många av de mekanismer som studeras trotsar disciplinära gränser tar projektet ett tvärvetenskapligt angreppssätt och överväger teoretiska koncept från flera samhällsvetenskapliga discipliner. Projektet för samman metodologiskt orienterade specialister i datadriven textanalys med samhällsvetare med fokus på politiska processer och studiet av social dynamik för en nydanande kombination av samhällsvetenskapliga teorier och datadriven textanalys.

Publiceringar

Bader, Felix, and Marc Keuschnigg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. 2020. “Bounded Solidarity in Cross-national Encounters: Individuals Share More with Others from Poor Countries but Trust Them Less.” Sociological Science 7: 415-32.

Keuschnigg, Marc. 2019. “Scaling Trajectories of Cities.” Proceedings of the National Academy of Sciences 116(28):13759-61.

Eger, Maureen A., and Sarah Valdez. 2019. “The Rise of Neo-Nationalism.” Pp. 113-34 in Bevelander, Pieter, and Ruth Wodak (eds.) Europe at the Crossroads: Confronting Populist, Nationalist, and Global Challenges. Lund: Nordic Academic Press.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...