Suicidalt beteende och vård

– ojämlikhet bland flyktingar, migranter och infödda svenska? Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Ellenor Mittendorfer-Rutz Länk till annan webbplats.

Period: 2017-2020

Lärosäte: Karolinska institutet

Projektets titel: Suicidalt beteende och vård - ojämlikhet bland flyktingar, migranter och infödda svenska?


Vad handlar projektet om?

Trots att den globala migrationen ökat kraftigt, saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland migranter och då särskilt bland flyktingar. Ett perspektiv där skillnader i vårdutnyttjande bland migranter med självmordsförsök jämförs med individer med självmordsförsök i den infödda befolkningen saknas nästan helt.

Projektet avser att överbrygga forskningstraditioner inom migration, suicidologi och vårdvetenskap. Syftet med detta projekt är att undersöka:

 • vägar till suicidalt beteende
 • mönster och determinanter för vård före och efter ett självmordsförsök
 • determinanter för en dålig prognos efter ett självmordsförsök bland olika migrantgrupper jämfört med den infödda befolkningen.

Migranter delas upp i flyktingar (inklusive flyktingbarn) samt övriga migranter. Eftersom sammansättning av migranter och riskfaktorer såväl som skyddande faktorer för suicidalt beteende förändras över tiden och kan skilja mellan länder, kommer de planerade studierna att jämföra risken för suicidalt beteende mellan migrantgrupper vid olika tidpunkter och göra en jämförelse mellan Sverige och Norge.

Forskningsdesign

Frågeställningarna besvaras med hjälp av två stora populationsbaserade registerstudier, en från Sverige och en från Norge. Både retrospektiva och prospektiva data kopplas samman för varje individ. Utfallsmåtten är suicidalt beteende samt sjukhusvård och specialiserad öppenvård. Sociodemografiska faktorer, social marginalisering, vård och behandling samt specifika psykiska sjukdomar, och då särskilt posttraumatiska stresstörningar, kommer att tas med i analysen som kommer att genomföras med hjälp av avancerade statistiska modeller.

Detta projekt kommer att ge avgörande kunskaper genom att tillämpa nya metoder och teoretiska begrepp som tar hänsyn till individuella skillnader i vårdbehov och vårdutnyttjande. Detta tvärvetenskapliga angreppssätt har för avsikt att svara mot det växande behovet av en vetenskaplig kunskapsbas som krävs för att utforma en optimal vård för migranter och i synnerhet flyktingar med suicidalt beteende.

Deltagare

 • Karolinska institutet
 • Medical University Vienna
 • Universitetet i Oslo

Publiceringar:

Amin R, Helgesson M, Runeson B, Tinghög P, Mehlum L, Qin P, Holmes EA, Mittendorfer-Rutz E. Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden - a nationwide population-based cohort study. Psychological medicine 2019; 1-10

Amin R, Rahman S, Tinghög P, Helgesson M, Runeson B, Björkenstam E, Ping Q, Lars M, Holmes EA, Mittendorfer-Rutz E. Healthcare use before and after suicide attempt in refugees and Swedish-born individuals. Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2020. https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-020-01902-z Länk till annan webbplats.

Bjorkenstam E, Helgesson M, Amin R, Lange T, Mittendorfer-Rutz E. Mental disorders and suicidal behavior in refugees and Swedish-born individuals: is the association affected by work disability? Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7395008/ Länk till annan webbplats.

Björkenstam E, Helgesson M, Amin R, Mittendorfer-Rutz E. Mental disorders, suicide attempt and suicide: differences in the association in refugees compared with Swedish-born individuals. The British journal of psychiatry: the journal of mental science 2019; 1-7

Niederkrotenthaler T, Mittendorfer-Rutz E, Mehlum L, Qin P, Björkenstam E. Previous suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in immigrant subgroups compared to Swedish-born individuals? Journal of Affective Disorders 2020; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032719326540 Länk till annan webbplats.

Amin R, Rahman S, Helgesson M, Björkenstam E, Runeson B, Tinghög P, Mehlum L, Qin P, Mittendorfer-Rutz E. Trajectories of antidepressant use before and after a suicide attempt among refugees and Swedish-born individuals: a cohort study. International Journal for Equity in Health. 2021 Jun 2;20(1):131. doi: 10.1186/s12939-021-01460-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34078375/ Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...