Transnationella liv i förtryckets skugga

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Camilla Orjuelalänk till annan webbplats

Period: 2020-2022

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Transnationella liv i förtryckets skugga: Unga i diasporan och kampen om demokratin

Vad handlar projektet om?

Projektet handlar hur den generation som växer upp som barn till migranter kan spela en roll i den globala kampen om demokratin. Under de senaste tio åren har antalet auktoritära regimer ökat i världen. Detta är i sig – tillsammans med väpnade konflikter – en orsak till migration. De som kritiserar förtryck och bristen på demokrati attackeras ofta. När det saknas utrymme att arbeta för mänskliga rättigheter och demokratiska reformer i ett land, kan i stället migranter och de generationer som kommer efter dem blir viktiga aktörer för samhällsförändring. Samtidigt har auktoritära regimer blivit allt mer aktiva vad gäller att förtrycka kritiker också utanför sina gränser. Andra generationens migranter – eller diaspora – har en speciell position, då de både har kopplingar till sina föräldrars hemländer och är etablerade i de länder de bor i. På senare år har de fått ökad uppmärksamhet av auktoritära stater som vill samarbeta med – eller kontrollera – sin diaspora. Syftet med det här projektet är att få en djupare förståelse för hur auktoritära stater hanterar andra generationens diaspora – hur de försöker få deras stöd eller tysta kritiker – samt hur unga i diasporan engagerar sig antingen till stöd för eller för att göra motstånd mot auktoritära stater.

Projektets forskningsfrågor

 • Vad använder auktoritära stater för strategier för att mobilisera och/eller kontrollera andra generationens diaspora?
 • Vilka drivkrafter, möjligheter och hinder finns för andra generationens diaspora att mobilisera till stöd för auktoritära regimer i ”hemlandet”?
 • Vilka drivkrafter, möjligheter och hinder finns för andra generationens diaspora att mobilisera mot repression i hemlandsstaten?

För att besvara dessa frågor använder sig projektet av kvalitativa fallstudier. Fyra fall av auktoritära stater i Afrika och Mellanöstern med betydelsefulla diasporor kommer att studeras. Projektet kommer dels utgå från Sverige, dels identifiera relevanta grupper, individer och initiativ i övriga världen. Forskarna kommer att kartlägga de fyra staternas strategier gentemot andra generationens diaspora genom analys av relevanta policydokument, samt intervjuer. Därefter kommer de att titta på drivkrafter, möjligheter och hinder för unga i diasporan att engagera sig för eller emot auktoritära regimer i deras föräldragenerations ursprungsländer.

Deltagare

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för Globala Studier (IGS), Göteborgs universitet, och German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Hamburg. IGS är värd för projektet. Här finns en stark tradition av forskning kring demokratiutveckling, sociala rörelser och migration. Center för Global Migration, som är placerat på SGS, utgör en resurs och samlingspunkt för forskning och policydialog kring migration.

Projektets tre forskare har gedigen erfarenhet av forskning om de fall som projektet kommer att fokusera på.

Publicerad den 07 april 2020

Uppdaterad den 08 april 2020

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsprojekt om antibiotika

  Läs om forskningsprojekten som inletts inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antiobiotika och antibiotikaresistens.

 2. Levd religion och social mobilitet bland migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.