Utvärdering av Teaching Recovery Techniques

– första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress. Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

Projektledare: Anna Sarkadi Länk till annan webbplats.

Period: 2018 - 2021

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Utvärdering av Teaching Recovery Techniques som första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress


Vad handlar projektet om?

Barn och unga som flytt till Sverige har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Problemen kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Detta forskningsprojekt syftar till att utvärdera en samhällsbaserad gruppintervention för flyktingbarn och -ungdomar som upplever symtom på posttraumatisk stress - Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades av norsk-brittiska organisationen Children and War Foundation med syftet att minska posttraumatisk stress hos barn från 8 års ålder som upplevt konflikter eller katastrofer.

TRT är utvecklad för att kunna användas i resursfattiga områden med många barn i behov av stöd. Gruppinterventionen, som är baserad på KBT, ges över 7 veckor. Gruppledarna behöver inte ha någon tidigare terapeutisk erfarenhet utan kan hålla grupper efter tre dagars utbildning.

Forskargruppen genomförde 2017 en pilotstudie på TRT för ensamkommande ungdomar. Resultaten indikerade att TRT kan vara en lovande preventiv insats för ensamkommande flyktingungdomar med symtom på PTSD. I det nuvarande projektet involveras både flyktingbarn i familj (8-17 år) samt ensamkommande flyktingungdomar (14-20 år) i en randomiserad studie av TRT. Vi hoppas kunna stärka evidensen kring TRT i den skandinaviska kontexten.

Projektets forskningsfrågor

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten samt kostnadseffektiviteten av interventionen Teaching Recovery Techniques i en kontrollerad studie, gällande symtom på posttraumatisk stress, depression, tilltro till egen förmåga samt livskvalitet, hos flyktingbarn och -ungdomar i åldern 8-20 år. Data kommer att samlas in med enkäter innan interventionen, direkt samt 3 månader efter interventionen. Effekten av TRT kommer att jämföras med en kontrollgrupp, som står på väntelista till interventionen. För att undersöka gruppdeltagares, föräldrars och gruppledares upplevelser kommer kvalitativa metoder att användas.

Vi planerar även att undersöka om TRT har någon effekt på steroidprofilen på deltagande ungdomar, samt att beskriva och utforska processen kring brukarmedverkan i forskningsprojekt, baserat på mötesobservationer och brukarnas upplevelser.

Deltagare

 • Uppsala universitet
 • Mittuniversitetet
 • Children’s Center for Safe and Healthy Families, Salt Lake City, USA
 • University of Manchester, Storbritannien
 • Norwegian Institute of Public Health, Norway

Projektet har finansiering från Kavli Trust. Länk till annan webbplats.

Forskargruppen samarbetar med BRIS - Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats..

Publiceringar:

Evaluation of the Teaching Recovery Techniques community-based intervention for unaccompanied refugee youth experiencing post-traumatic stress symptoms (Swedish UnaccomPanied yOuth Refugee Trial; SUPpORT): study protocol for a randomised controlled trial. Trials 21, 63 (2020). https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3814-5 Länk till annan webbplats.

Mapping trauma support onto the shifting landscape of seeking refuge in Sweden: insights from an ongoing programme of research on refugee minors’ mental health. Eur Child Adolesc Psychiatry (2020). https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-020-01592-7 Länk till annan webbplats.

‘I felt like a human being’— An exploratory, multi‐method study of refugee involvement in the development of mental health intervention research. Health Expectations. 2019. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hex.12990 Länk till annan webbplats.

Lampa, E., Sarkadi, A., Warner, G. (2021). Implementation and maintenance of a community-based intervention for refugee youth reporting symptoms of post-traumatic stress: lessons from successful sites. https://doi.org/10.3390/ijerph18010043 Länk till annan webbplats.

Löfving Gupta, S., Wijk, K., Warner, G., Sarkadi, A. (2021). Readiness of Allied Professionals to Join the Mental Health Workforce: A Qualitative Evaluation of Trained Lay Trauma Counsellors' Experiences When Refugee Youth Disclose Suicidal Ideation. https://doi.org/10.3390/ijerph18041486 Länk till annan webbplats.


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 2. Forskarskolor inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022. Totalt beviljar vi nästan 7, 9 miljoner kronor för åren 2022–2025.

 3. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

  En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...