Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer.

Aktörer som medverkar i programmet

Programmet har en programkommitté, en referensgrupp, en kunskapskommitté och en samordnare för kunskapsutbyte.

Programkommittén består av forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova och fungerar som ett rådgivande organ för att diskutera strategiska frågor om finansiering. Referensgruppen består av forskare inom olika ämnesområden så som humaniora, samhällsvetenskap och medicin och hälsa. Kunskapskommittén diskuterar spridning av och dialog om forskningsresultat. Den består av representanter från Arbetsförmedlingen, Delmi, DO (Diskrimineringsombudsmannen), Försäkringskassan, Migrationsverket, Sida, Skolverket, Röda korset, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och FoU Nordost. Den forskare som utsetts till samordnare ansvarar för kunskapsutbytet mellan forskarna inom programmet.

Mål med forskningsprogrammet

 • Belysa alla aspekter av migration, migranter och integration.
 • Öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen.
 • Omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.
 • Bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen.
 • Bidra till jämställdhet.
 • Bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Utlysningar inom programmet

Länkarna nedan leder till kommande och aktuella utlysningar samt till de beslut som tagits inom tidigare utlysningar.

Utlysning
19 april 2023
Projektbidrag för forskning om migration och integration
Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad fors...
Beslut
22 juni 2023
Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration...
Beslut
6 december 2022
Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration...
Beslut
6 december 2022
Forskarskolor inom migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilken ansökan som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom migration och integration 2022...
Beslut
4 november 2019
Projektbidrag för forskning om migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Projektbidrag för forskning om migration och integration 2019...
Beslut
5 november 2018
Bidrag till forskningsmiljö migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018...

Forskare möter praktiker

I seminarieserien Forskare möter praktiker – samtal om migration och integration, presenteras sammanfattningar av forskningsprojekten. Läs mer om seminarier, se inspelningar och ladda ner sammanfattningar på Delmis webbplats. Länk till annan webbplats.

Strategisk forskningsagenda visar vägen

En strategisk forskningsagenda ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat.

En uppdatering av agendan

2021 tog vi fram ett komplement till forskningsagendan med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills.

Halvtidsutvärdering av forskningsprogrammet

Under perioden november 2021 och september 2022 genomförde Faugert &
Co en halvtidsutvärdering av det nationella forskingsprogrammet inom migration och integration på uppdrag av Vetenskapsrådet. Syftet med utvärderingen var att bedöma programmets potential att uppnå förväntade resultat och effekter, så som det anges i forskningsagendan. Ett annat syfte med utvärderingen var att bedöma hur väl programmets utformning och insatser svarar mot uppdraget, programmets mål samt vilket mervärde programmet tillför forsknings- och innovationssystemet.

Läs utvärderingen av det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället.

På Delmis webbplats hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier. Länk till annan webbplats.

Migration Research Hub är en webbplats för migrationsforskning som skapades av CrossMigration, ett EU-finansierat projekt lett av det europeiska forskarnätverket IMISCOE.

På webbplatsen kan du söka efter forskning, resultat, taxonomi och experter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

+46 8 546 44 001

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.