Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer.


Aktörer som medverkar i programmet

Programkommittén har representanter från Formas, Forte, Migrationsverket, Sida, SKR och Delegationen för migrationsstudier, Delmi. De har bland annat gett råd om hur forskningsagendan bör utformas, genomföras och uppdateras. En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap och medicin och hälsa har också bidragit i arbetet.


Mål med forskningsprogrammet

  • Belysa alla aspekter av migration, migranter och integration.
  • Öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen.
  • Omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.
  • Bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen.
  • Bidra till jämställdhet.
  • Bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

  Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg berättar vad forskning kan bidra med inom området migration och integration.


  Utlysningar

  Den första utlysningen inom programmet gjordes våren 2018. Forskare verksamma inom olika ämnesområden kunde då ansöka om bidrag till forskningsmiljö, läs om utlysningens beslut.

  Våren 2019 gjordes en utlysning för projektbidrag för forskning om migration och integration, läs om utlysningens beslut.

  Forskare möter praktiker

  I seminarieserien Forskare möter praktiker – samtal om migration och integration, presenteras sammanfattningar av forskningsprojekten. Läs mer om seminarier, se inspelningar och ladda ner sammanfattningar på Delmis webbplats. Länk till annan webbplats.


  Strategisk forskningsagenda visar vägen

  En strategisk forskningsagenda ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat.


  En uppdatering av agendan

  2021 tog vi fram ett komplement till forskningsagendan med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills.

  Publicerad

  Uppdaterad

  Pdf / Utskrift

  RELATERAT INNEHÅLL

  Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället.

  På Delmis webbplats hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier. Länk till annan webbplats.

  Migration Research Hub är en webbplats för migrationsforskning som skapades av CrossMigration, ett EU-finansierat projekt lett av det europeiska forskarnätverket IMISCOE.

  På webbplatsen kan du söka efter forskning, resultat, taxonomi och experter. Länk till annan webbplats.

  Kontakt

  Nationellt forskningsprogram

  migrationintegration@vr.se

  Mer inom samma ämne

  1. Migration and super-diversity: Theory, Method and Practice

   Välkommen till en konferens om migrationsforskning med fokus på frågor kring den så kallade super-diversitetens utmaningar och möjligheter för forskare, beslutsfattare och praktiker, liksom för samhällen i stort. Konferensen hålls på engelska.

  2. Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

   Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsb...

  3. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

   Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot? I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några ...