1: Forskning och utveckling – en förutsättning för att genomföra myndighetens uppdrag

Första kapitlet i handboken handlar om vad som krävs för att kunna ta fram och använda kunskap baserad på FoU ifråga om ledning, styrning och processer hos myndigheter.

Varför FoU på en myndighet?

Skälen till att bedriva, upphandla eller utlysa medel för forskning och utveckling på myndigheter är flera:

 • säkerställa att myndigheten genomför sitt uppdrag på bästa sätt och baserat på fakta
  upprätthålla kompetens inom myndigheten
 • ge stöd för de rekommendationer och den vägledning som ingår i myndighetens uppdrag
 • ta fram nödvändig ny kunskap inom ramen för myndighetens uppdrag.

Vad är FoU?

Forskning och utveckling, FoU, består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält. För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av att vara:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap

Kreativ: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.

Oviss: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.

Systematisk: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.

Överförbar och/eller reproducerbar: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Definition av egen och utlagd FoU

Egen FoU utförs av egen personal, konsulter eller utförare i FoU-projekt som leds internt. Till egen FoU räknas även FoU som görs på beställning från andra.

Utlagd FoU är sådan FoU som myndigheten ger i uppdrag till andra att utföra. Här ingår också bidrag som myndigheten lämnar för FoU exempelvis till universitet och högskolor.

SCB:s definitioner av FoU, översatt från Frascatimanualen.

Myndigheter jobbar på olika sätt

Myndigheter bereder och beslutar i FoU-frågor på en mängd olika sätt. Regeringsuppdragen skiljer sig också åt mellan olika myndigheter. Det finns myndigheter som

 • har i uppdrag att bedriva egen och/eller utlagd forskning inom myndighetens verksamhetsområde, med vidhängande anslagsmedel
 • bedriver FoU-arbete på eget initiativ, utan därtill särskild inriktad finansiering (men ofta med möjlighet att förlägga externt finansierade forskningsprojekt inom myndigheten)
 • inte bedriver egen forskning, men som arbetar med forskningsrelevant verksamhet, exempelvis tillhandahåller infrastruktur, till exempel Kungliga biblioteket.

I handboken kan du läsa om mer om vilka processer och stödsystem som är nödvändiga för relevant och samhällsnyttig forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Där finns också goda exempel på hur myndigheter kan arbeta med ledning och styrning, strategisk kompetensförsörjning och processer för tillgängliggörande, implementering, uppföljning och utvärdering.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Detta är en förkortad version av handbokens första kapitel.

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2022

  13-16 juli äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Leiden, Nederländerna. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juli om hur forskningskommunikation kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

 2. Sök medel för kommunikationsinsatser om forskning kring migration och integration

  Nu kan forskare söka medel från Vetenskapsrådet för att planera, genomföra och utvärdera större samverkans- och kommunikationsinsatser om forskning. 17 augusti öppnar vi en första utlysning av bidrag till forskares kommunikation och den är kopplad ti...

 3. Nominera forskare till Athenapriset

  Fram till 29 maj kan du nominera kandidater till Sveriges största pris för forskning och innovationer, Athenapriset.