Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer. Här kan du läsa om forskningsprojekten som ingår i programmet.


Strategisk forskningsagenda visar vägen

En strategisk forskningsagenda ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat.

I slutet av 2017 anordnade vi ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor. Resultatet från det mötet ingår i agendan.

Nedan berättar Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg om vad forskning kan bidra med inom området migration och integration.


Aktörer som medverkar i programmet

Programkommittén har representanter från Formas, Forte, Migrationsverket, Sida, SKR och Delegationen för migrationsstudier, Delmi. De har bland annat gett oss råd om hur forskningsagendan bör utformas, genomföras och uppdateras. En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap och medicin och hälsa har också bidragit i arbetet.


Mål med forskningsprogrammet

 • Belysa alla aspekter av migration, migranter och integration.
 • Öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen.
 • Omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.
 • Bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen.
 • Bidra till jämställdhet.
 • Bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Utlysningar

Utlysningar för att finansiera ansökningar annonseras under programtiden. Den första utlysningen gjordes våren 2018. Forskare verksamma inom olika ämnesområden kunde ansöka om bidrag till forskningsmiljö, läs om utlysningens beslut.

Den andra utlysningen öppnade hösten 2018 under ledning av vår nordiska samarbetsorganisation NordForsk. Läs om den andra utlysningens beslut på Nordforsks webbplats.länk till annan webbplats

En utlysning för projektbidrag för forskning om migration och integration gjordes våren 2019, läs om utlysningens beslut.

Seminarier

I ett samtal om migration och integration 12 november 2019 presenterades sammanfattningar av två av forskningsprojekten. Läs mer om seminariet, se en filmad inspelning och ladda ner policy briefs.


Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 12 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Söker du kontakter?

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället.

Hos Delmi hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier.länk till annan webbplats

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

  Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

 2. Barn med posttraumatisk stress

  I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

 3. Suicidalt beteende och vård

  Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...