Utvärdering av Teaching Recovery Techniques

Första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Anna Sarkadilänk till annan webbplats

Period: 2018 - 2021

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Utvärdering av Teaching Recovery Techniques som första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress


Vad handlar projektet om?

Barn och unga som flytt till Sverige har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Problemen kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Detta forskningsprojekt syftar till att utvärdera en samhällsbaserad gruppintervention för flyktingbarn och -ungdomar som upplever symtom på posttraumatisk stress - Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades av norsk-brittiska organisationen Children and War Foundation med syftet att minska posttraumatisk stress hos barn från 8 års ålder som upplevt konflikter eller katastrofer.

TRT är utvecklad för att kunna användas i resursfattiga områden med många barn i behov av stöd. Gruppinterventionen, som är baserad på KBT, ges över 7 veckor. Gruppledarna behöver inte ha någon tidigare terapeutisk erfarenhet utan kan hålla grupper efter tre dagars utbildning.

Forskargruppen genomförde 2017 en pilotstudie på TRT för ensamkommande ungdomar. Resultaten indikerade att TRT kan vara en lovande preventiv insats för ensamkommande flyktingungdomar med symtom på PTSD. I det nuvarande projektet involveras både flyktingbarn i familj (8-17 år) samt ensamkommande flyktingungdomar (14-20 år) i en randomiserad studie av TRT. Vi hoppas kunna stärka evidensen kring TRT i den skandinaviska kontexten.

Projektets forskningsfrågor

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten samt kostnadseffektiviteten av interventionen Teaching Recovery Techniques i en kontrollerad studie, gällande symtom på posttraumatisk stress, depression, tilltro till egen förmåga samt livskvalitet, hos flyktingbarn och -ungdomar i åldern 8-20 år. Data kommer att samlas in med enkäter innan interventionen, direkt samt 3 månader efter interventionen. Effekten av TRT kommer att jämföras med en kontrollgrupp, som står på väntelista till interventionen. För att undersöka gruppdeltagares, föräldrars och gruppledares upplevelser kommer kvalitativa metoder att användas.

Vi planerar även att undersöka om TRT har någon effekt på steroidprofilen på deltagande ungdomar, samt att beskriva och utforska processen kring brukarmedverkan i forskningsprojekt, baserat på mötesobservationer och brukarnas upplevelser.

Deltagare

 • Uppsala universitet
 • Mittuniversitetet
 • Children’s Center for Safe and Healthy Families, Salt Lake City, USA
 • University of Manchester, Storbritannien
 • Norwegian Institute of Public Health, Norway

Projektet har finansiering från Kavli Trust.länk till annan webbplats

Forskargruppen samarbetar med BRIS - Barnens rätt i samhälletlänk till annan webbplats.

Publicerad den 03 oktober 2019

Uppdaterad den 12 december 2019

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

  Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

 2. Barn med posttraumatisk stress

  I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

 3. Suicidalt beteende och vård

  Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...