Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

Arbetet med den strategiska forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet om segregation är i full gång. Nu har du möjlighet att lämna kommentarer på ett första utkast. Senast 30 september vill vi ha dina kommentarer.

Det nationella forskningsprogrammet om segregation har som mål att bidra med kunskap som ökar förståelsen av segregation och som möjliggör evidensbaserade reformer som kan minska och motverka segregationen i Sverige. Det handlar till exempel om att få fram ny kunskap om skillnader mellan olika områden och stadsdelar i Sverige när det gäller skolresultat, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, hälsa, livslängd, trygghet, demokratiskt deltagande samt involvering i kulturlivet. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att minska och motverka segregationen i Sverige.

Den strategiska forskningsagendan är ett viktigt underlag för hur programmet ska utformas och vilken inriktning det ska ha. Den ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla programmets syfte. Så ta chansen att bidra med dina synpunkter!


Så här lämnar du dina kommentarer

  • Skriv dina kommentarer direkt i utkastet eller i ett separat dokument (till exempel i epost-meddelandet). Om du skriver i ett separat dokument var noga med att hänvisa till sidnummer och/eller nummer för kapitel och avsnitt.
  • Skriv dina kommentarer kortfattat och sakligt.
  • Vi efterfrågar kommentarer som är konstruktiva, relevanta för innehållet och som innehåller tydliga förslag till förändringar.

Skicka dina kommentarer via e-post till forskningsprogram.segregation@vr.se senast 30 september.

Alla kommentarer som kommer in till Vetenskapsrådet diarieförs och blir allmänna handlingar. Här kan du läsa om hur vi hanterar offentlighet och sekretess.

Vad händer sen?

Kommentarerna används för att se över utkastet till forskningsagendan inför slutversionen. Vi svarar i regel inte på några kommentarer – bara om det finns en särskild anledning.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Segregation

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att motverka och minska segregationen i Sverige, och omfattar forskning inom samtliga vetenskaps...