Ansök om godkännande för att ta emot gästforskare

Vetenskapsrådet är den myndighet som enligt lag ska godkänna forskningshuvudmän som vill bjuda in och ta emot gästforskare. Den svenska lagen bygger på EU:s gästforskardirektiv. Ansök om godkännande som forskningshuvudman hos Vetenskapsrådet görs via en blankett.

Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare bygger på EU:s så kallade gästforskardirektiv. Syftet med direktivet är att underlätta för forskare från länder utanför EU, EES eller i Schweiz att resa in, vistas i och röra sig i unionen och att EU på så sätt ska locka fler forskare från resten av världen.

Lagen innebär att den statliga myndighet, fysiska eller juridiska person, som bedriver forskningsverksamhet och som planerar att ta emot en forskare från tredje land längre än tre månader måste ha ett godkännande för att göra detta. Vetenskapsrådet är den myndighet som ska pröva frågor om godkännande enligt förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

Lag (2008:290) Länk till annan webbplats. om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Förordning (2008:353) Länk till annan webbplats. om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Lagen innebär ett förfarande i tre steg

 1. För att kunna ta emot en gästforskare krävs att forskningshuvudmannen är godkänd av Vetenskapsrådet.
 2. Forskningshuvudmannen (exempelvis ett lärosäte eller forskningsinstitut) och gästforskaren ska ingå ett mottagningsavtal som specificerar forskningsprojektet och vissa andra frågor som bland annat rör gästforskarens anställning. Från och med 1 januari 2020 är det Migrationsverket som ansvarar för föreskrifter som rör försörjningsförmågan för gästforskaren under vistelsen i Sverige. 
 3. Mottagningsavtalet utgör underlag för gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Blanketter för mottagningsavtal och ansökan om uppehållstillstånd går att ladda ner från Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Så här går det till att ansöka hos Vetenskapsrådet

Ansökan ska göras via en blankett som skickas till Vetenskapsrådet. I ansökan ska det finnas uppgifter som visar att forskningshuvudmannen bedriver forskning. Det finns olika slags underlag som kan visa det:

 • Ett underlag kan vara ett uppdrag enligt lag, förordning eller stadgeenliga ändamål exempelvis i stiftelser, bolag eller ideella föreningar, där organisationsändamålet står beskrivet. Detta kan visas med utdrag ur Bolagsregistret, Stiftelseregistret och Skatteverket.
 • Andra exempel på underlag är en publikationslista, en årsredovisning, ett utdrag från Patent- och registreringsverket/motsvarande på patent, eller uppgifter som visar på en säkrad finansiering (exempelvis intyg om beviljade forskningsmedel).

Observera att det finns andra underlag än dessa som kan visa att verksamheten bedriver eller ska bedriva forskning.

Skicka ansökan via e-post till: registrator@vr.se, eller med vanlig post till:

Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Vad händer sen?

När vi tagit emot ansökan gör vi en bedömning. Om det saknas uppgifter för att vi ska kunna fatta ett beslut kontaktar vi den sökande för att begära in kompletterande uppgifter.

Inom en vecka skickar vi vanligtvis beslutet via post. Om den sökande angett en e-postadress i ansökan skickar vi beslutet via e-post.

När en ansökan blivit beviljad uppdaterar vi vår lista på godkända forskningshuvudmän med den nya forskningshuvudmannen, se rubriken nedan.

Om ansökan får avslag informerar vi Migrationsverket om det.

Godkännandets giltighetstid

Enligt praxis gäller ett godkännande som forskningshuvudman i 5 år i taget för mindre forskningsaktörer. Lärosäten har godkännande tillsvidare. Om ansökan om godkännande gäller kortare tid än 5 år kommer beslutets giltighetstid begränsas till den sökta tiden.

För att förlänga ett godkännande behövs en ny ansökan skickas in med aktuella uppgifter som visar att verksamheten bedriver forskning.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

 2. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

 3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

  Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.