Sök medel från ERC

Europeiska forskningsrådet – European Research Council, ERC – stödjer forskarinitierad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Här kan du se hur vi på Vetenskapsrådet kan stötta dig som vill söka medel från ERC.

ERC:s forskningsbidrag stödjer redan etablerade forskargruppsledare och motiverar nya framtida forskningsledare att verka inom Europa. Det enda urvalskriteriet är vetenskaplig excellens.

Budgeten för åren 2021–2027 är 16 miljarder euro. Det motsvarar 17 procent av Horisont Europas totala budget för samma period.

Fem bidragsformer

ERC Starting Grant Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som är i början av din karriär och som har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Bidragsstorlek: upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Consolidator Grant Länk till annan webbplats. är för dig som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka din roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen). Bidragsstorlek: upp till 2 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Advanced Grant Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som är etablerad forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste tio åren. Bidragsstorlek: upp till 2,5 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Proof of Concept Länk till annan webbplats. vänder sig till dig om redan beviljats medel från ERC, och som vill undersöka innovationspotentialen i dina ERC-finansierade projekt. Bidragsstorlek: upp till 150 000 euro för en period upp till 18 månader.

ERC Synergy Grant Länk till annan webbplats. riktar sig till små grupper av mycket framstående forskare som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt. Bidragsstorlek: upp till 10 miljoner euro för en period på upp till sex år.

Se alla aktuella utlysningar på ERC:s webbplats Länk till annan webbplats.

Tävling uppmuntrar till forskningskommunikation

ERC Public Engagement with research award Länk till annan webbplats. uppmuntrar forskare med ERC-bidrag att nå ut med sin forskning till en bredare allmänhet. Tävlingen är indelad i tre kategorier: involvera (medborgarforskning), inspirera (public engagement, kontakter med allmänheten), influera (press- och medierelationer samt sociala medier). Priset är 10 000 euro.

Vem kan söka medel?

Aktiva forskare som uppfyller behörighetskraven för respektive utlysning och som har sin bas på ett lärosäte eller på ett privat forskningsinstitut i ett av EU:s medlemsländer.

Ditt lärosäte kan ge stöd i ansökningsprocessen

På många svenska lärosäten finns enheter för forskningsstöd eller motsvarande som erbjuder professionell och kvalificerad rådgivning för dig som vill söka ett bidrag från ERC. De kan hjälpa till i ansökningsprocessen om du har ett svenskt lärosäte som värdinstitution.

Vad kan Vetenskapsrådet hjälpa till med?

Vetenskapsrådet arbetar för att främja Sveriges deltagande i ERC. Hos oss finns en nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) som fungerar som en länk mellan forskare i Sverige, administrativ personal på svenska lärosäten och ERC:s verkställande organ (ERC Executive Agency, ERCEA). I ansvaret ingår att informera om utlysningar, ansökningsprocessen och andra aktiviteter.

Du är välkommen att kontakta vår nationella kontaktperson Anethe Mansén om du har frågor om ERC. För mer specifika frågor om din ansökan ber vi dig kontakta ditt lärosäte.

Intervjuträning inför steg 2

Vi arrangerar regelbundet workshops med intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg 2 i ansökningsprocessen. Det gäller bidragen ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant och ERC Advanced Grant.

Finansiering av forskare på ERC:s reservlista

Vetenskapsrådet erbjuder finansiering motsvarande ett femårigt ERC-stöd till de forskare som har fått högsta betyg på sin ansökan (A) och finns med på ERC:s reservlista. Det gäller de forskare som har ansökt om bidragen ERC Starting Grant och ERC Consolidator Grant.

Läs mer

ERC:s webbplats med vanliga frågor och svar om ansökningsprocessen Länk till annan webbplats.

ERC:s webbplats med film om ansökningsprocessen – steg för steg Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

NCP Europeiska forskningsrådet, ERC

Anethe Mansén

anethe.mansen@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.