Samarbetet inom ERA och partnerskapsprogrammen

Vetenskapsrådet arbetar för att förverkliga visionen om det europeiska forskningsområdet (ERA), bland annat genom organisationen Science Europe. Vi deltar också i partnerskapsprogram som finansieras gemensamt av EU och nationella forskningsfinansiärer.

European Research Area, ERA

European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet – är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt. Visionen om det europeiska forskningsområdet förverkligas genom olika åtgärder inom EU, bland annat genom ramprogrammet för forskning och innovation, men även genom arbetsgrupper på EU-nivå som arbetar med jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Vårt arbete för öppen vetenskap

EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata. Vi har rollen som National Point of Reference (NPR) när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen tillgång till forskningsdata. Det innebär att vi fungerar som kommissionens kontakt i Sverige. Dessutom deltar vi i arbetsgruppen Standing Working Group on Open Science and Innovation.

Nätverk för jämställdhet

När det gäller frågor om jämställdhet deltar vi bland annat i det stora nätverket GENDER-NET Länk till annan webbplats., som finansieras av EU-kommissionen. Vi deltar också i en arbetsgrupp som ger kommissionen råd i jämställdhetsfrågor och bidrar med statistik till kommissionens rapport She Figures, om jämställdhetsstatistik i Europa. Medarbetare från Vetenskapsrådet som har arbetat med jämställdhetsobservationer i samband med bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag har dessutom varit rådgivare för andra europeiska forskningsråd.

Partnerskapsprogram

Vetenskapsrådet deltar i och finansierar utlysningar inom en rad olika partnerskapsprogram som EU:s ramprogram och nationella forskningsfinansiärer finansierar gemensamt. Utlysningar inom partnerskapsprogrammen publiceras normalt på programmens egna webbplatser (eller motsvarande). Alla aktuella utlysningar där Vetenskapsrådet medverkar hittar du här på webbplatsen.

Vetenskapsrådet deltar i partnerskapsprogram inom följande områden:

 • Medicin och hälsa (individanpassad medicin, antimikrobiell resistens, neurodegenerativa sjukdomar, sällsynta sjukdomar samt vattenföroreningar)
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap (grafen, hjärnforskning, klimatforskning, kvantteknologi samt information)
 • Forskningsinfrastrukturer (högpresterande datorsystem och European Open Science Cloud, EOSC)
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Tvärvetenskap (genusfrågor i forskning)

Det finns olika typer av partnerskapsprogram. En vanlig form av partnerskapsprogram under tidigare ramprogram (Horisont 2020) var så kallade ERA-net. Till partnerskapsprogrammen räknas ofta också program under den gemensamma programplaneringen (Joint Programme Initiatives, JPI). De syftar till ett bredare forskningssamarbete kring olika samhällsutmaningar och omfattar ofta även länder utanför EU.

Sveriges deltagande i partnerskapsprogram samordnas av Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte, Rymdstyrelsen, Sveriges Energimyndighet samt Vinnova i samordningsfunktionen EU-Sam.

Vinnova tar varje år fram en årsbok som redovisar svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. Läs årsboken för 2019 på Vinnovas webbplats. Länk till annan webbplats.

Science Europe

Science Europe Länk till annan webbplats. består av cirka 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 27 europeiska länder. Från Sverige deltar förutom Vetenskapsrådet, som står för nationell samordning, även forskningsråden Formas och Forte.

Syftet med Science Europe är att bidra till att förverkliga det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Science Europe bevakar och driver forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemsorganisationerna. Det kan exempelvis handla om utformningen av EU:s ramprogram eller rekommendationer i frågor som rör forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata.

Vetenskapsrådets generaldirektör ingår i Science Europes styrelse (governing board).

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

  EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...

 2. 10 internationella nätverksbidrag för Agenda 2030 beslutade

  Beslut har nu tagits om de internationella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrådet ingår. Syftet med utlysningen var att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt k...

 3. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

  Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna.