ALF i siffror

ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur regionerna har använt medlen mellan 2009–2018.

Fördelningen av ALF-medel 2009–2018

Forskning och utbildning är universitetens huvudsakliga uppgift. Regionerna medverkar genom att tillhandahålla lokaler, personal och andra resurser som universiteten behöver för att kunna bedriva klinisk forskning och utbilda läkare. I enlighet med ALF-avtalet får regionerna ersättning från staten för sin medverkan. Ersättningen är uppdelad i två delar: ALF-ersättning för klinisk forskning och ALF-ersättning för utbildning av läkare.

Staten betalar ut ersättningen via universiteten men det är regionerna som ska göra en ekonomisk redovisning. I redovisningen ska det framgå hur användningen av medlen fördelats på lokalkostnader, lönekostnader och övriga driftskostnader. Redovisningen ska sedan ingå i universitetens årsredovisningar.

Statistiken på den här sidan är baserad på data från tabellbilagan "Redovisning av anslaget för klinisk utbildning och forskning" i Högskoleverkets och UKÄ:s årsrapporter för budgetåren 2009–2018. Eftersom data är från universitetens årsredovisningar är det lärosätenas namn som står med i statistiken.

Regionernas redovisning stämmer inte alltid på kronan med vad de har fått från staten, utan det blir ofta ett visst över- eller underskott. Diagrammen visar därför ALF-ersättningen på två sätt: utbetalade belopp och redovisade kostnader.

Utbetalade belopp för klinisk forskning och utbildning på forskarnivå

Siffrorna visar tusentals kronor (tkr)

* Redovisningen inkluderar ersättning för odontologisk utbildning och forskning. 2018 var ersättningen 82,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet och 70,6 miljoner kronor till Umeå universitet.


Redovisade kostnader för klinisk forskning och utbildning på forskarnivå

Siffrorna visar tusentals kronor (tkr)

* Redovisningen inkluderar ersättning för odontologisk utbildning och forskning. 2018 var ersättningen 82,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet och 70,6 miljoner kronor till Umeå universitet.

Utbetalade belopp för utbildning av läkare

Siffrorna visar tusentals kronor (tkr)

* Redovisningen inkluderar ersättning för odontologisk utbildning och forskning. 2018 var ersättningen 82,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet och 70,6 miljoner kronor till Umeå universitet.


Redovisade kostnader för utbildning av läkare

Siffrorna visar tusentals kronor (tkr)

* Redovisningen inkluderar ersättning för odontologisk utbildning och forskning. 2018 var ersättningen 82,8 miljoner kronor till Göteborgs universitet och 70,6 miljoner kronor till Umeå universitet.


Regionerna fördelar ersättningen på olika sätt

ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan universiteten och regionerna, som bland annat reglerar prioritering och fördelning av ALF-ersättningen. Detta innebär att varje region prioriterar och fördelar medlen på lite olika sätt.

I princip kan man säga att det är två huvudspår som används helt eller delvis för att fördela ALF-ersättningen. Det ena är fördelning efter ansökan om medel från enskilda forskare eller forskargrupper, det andra är fördelning efter nyckeltal baserade på olika mått av forskningens kvalitet, till exempel antal publikationer, disputationer och docenturer.

Det går också att konstatera att regionerna har olika strategier för hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader och övriga driftskostnader.

Publicerad den 26 oktober 2018

Uppdaterad den 20 november 2019

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets ALF-kansli

alf@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet gör särskild satsning på virusforskning

    Just nu pågår spridning av Coronaviruset runt om i världen. Även i framtiden kommer vi att drabbas av globala virusinfektioner. För att vi ska stå bättre rustade inför nästa utbrott av virus, gör Vetenskapsrådet en särskild satsning på virusforskning...

  2. Vetenskapsrådet kommenterar den nationella life science-strategin

    Förra veckan presenterade regeringen en nationell strategi för life science. Den är efterlängtad och vi ser att flera av de rekommendationer Vetenskapsrådet har lämnat – både till life science-kontoret och till den kommande forsknings- och innovation...

  3. Statistik för läkemedelsprövningar

    Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter och hur många kliniker som planeras att delta i genomförandet. Tidigare rapporter och sammanställning...