Statistik och information om kliniska studier

Vetenskapsrådet sammanställer statistik om planerade kliniska studier, utifrån data från Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Här finns också beskrivningar av olika datakällor med statistik och information om kliniska studier, liksom vad man behöver tänka på när man använder data från dessa källor.

Det finns flera nationella och internationella källor till statistik och information om kliniska studier i Sverige. Ingen källa är komplett, men sammantaget finns det mycket information som kan användas för att analysera och följa utvecklingen. Etikprövningsmyndighetens data ger en viktig överblick över vilken forskning som planeras, men innehåller ingen information om studierna också genomförs enligt plan eller hur många forskningspersoner som deltar.

Flera olika databaser används för att registrera kliniska studier, hitta information om studierna och för att följa pågående kliniska studier. Dessa databaser har ofta låg eller varierande täckningsgrad jämfört med antalet godkännanden från Etikprövningsmyndigheten. Informationen är inte heller alltid uppdaterad.

Kliniska studier eller kliniska läkemedelsprövningar?

Det finns begrepp som är viktiga att ha koll på för att kunna göra korrekta sammanställningar och jämförelser. Begreppen kliniska studier och kliniska prövningar används olika och ibland synonymt vilket leder till missförstånd och begreppsförvirring. Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av de mest centrala begreppen kopplade till kliniska studier. För kliniska studier med läkemedel används begreppet kliniska läkemedelsprövningar.

Vetenskapsrådets definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

Ibland blandas begreppen ihop och statistiken över utvecklingen för kliniska läkemedelsprövningar har fått representera utvecklingen för kliniska studier som helhet, vilket ger en missvisande bild. En orsak kan vara att det i många år har funnits betydligt mer information om just kliniska läkemedelsprövningar, vilket beror på att det funnits tydliga krav kring exempelvis studieregistrering i författningar. Ytterligare ett viktigt perspektiv när begreppen diskuteras är att kliniska läkemedelsprövningar motsvarar 11 procent av det totala antalet planerade kliniska studier mellan åren 2013–2022.

Uppföljning av planerade covid-19-studier

Vetenskapsrådet har sammanställt statistik över de covid-19-relaterade etikprövningsansökningar under pandemiåren 2020­—2022. Statistiken visar hur antalet godkända studier utvecklades i förhållande till smittspridningen och hur studierna fördelade sig geografiskt jämfört med övriga kliniska studier.

Sammanställning över planerade covid-19-studier

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Etikprövningsdata ger grundkunskap

Alla kliniska studier behöver tillstånd från Etikprövningsmyndigheten.

Ungefär 94 procent av alla etikprövningsansökningar godkänns.

Årligen godkänns cirka 2000 ansökningar, varav 11 procent är kliniska läkemedelsprövningar.

Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2024

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

  2. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.

  3. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.