Vetenskapsrådets roll inom klinisk forskning

Hos Vetenskapsrådet kan du söka bidrag för klinisk forskning. Vi stärker också den kliniska forskningen på fler sätt: vi samordnar sjukvårdsregionerna, utvärderar klinisk forskning, gör det enklare att använda registeruppgifter i forskningssyfte och ger stöd åt biobanker, nätverk och andra forskningsinfrastrukturer.

Klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård. Den gör det möjligt att ta fram och utvärdera läkemedel och andra behandlingsformer på evidensbaserad grund. Därför måste klinisk forskning vara en integrerad del av hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Klinisk forskning kan inte isoleras från annan medicinsk forskning. Den bygger på translationell forskning, det vill säga att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan grundforskning, individens hälsa (patienten) och forskningsinfrastruktur inom vården. Utgångspunkten är problem som identifieras i sjukvården – det kan till exempel gälla behandling eller diagnostik av en viss sjukdom. Målet är att snabbare kunna tillämpa forskningsresultaten i vården.

Vi finansierar klinisk forskning

Klinisk behandlingsforskning

Tillsammans med Sveriges regioner finansierar Vetenskapsrådet kliniska behandlingsstudier. Vi utlyser bidrag för klinisk behandlingsforskning varje år. Ett krav för att få finansiering är att behandlingsstudierna utgår från behov som finns i hälso- och sjukvården. Studierna förväntas också leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Det är Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning som beslutar vilka ansökningar som får finansiering.

Forskning inom medicin och hälsa

Via utlysningar inom medicin och hälsa finansierar Vetenskapsrådet även annan klinisk forskning än den som gäller behandlingsstudier. Varje år utlyser vi ett antal bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö. Inom ramen för särskilda satsningar från regeringen utlyser vi också exempelvis bidrag till vårdforskning och forskning inom psykiatri, åldrande och hälsa samt infektion och antibiotika. Det är Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa som beslutar vilka ansökningar som får finansiering.

Vi samordnar och stödjer förutsättningarna

Kliniska studier

För att samordna, stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier har Vetenskapsrådet etablerat ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner. Genom bättre samordning kan kliniska studier genomföras mer effektivt. Samtidigt kan fler patienter delta i dem, oavsett var i landet de bor.

Inom ramen för samarbetet, som går under benämningen Kliniska Studier Sverige, har de olika sjukvårdsregionerna utsett var sin samarbetsfunktion, en regional nod. Noderna bidrar till nationellt samarbete och arbetar för att stärka förutsättningarna för att bedriva kliniska studier inom den egna regionen.

Det är Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier som beslutar om den övergripande inriktningen på samarbetet och ansvarar för de medel som är avsatta för att utveckla det. Vår enhet för kliniska studier arbetar med att stödja och utveckla samarbetet inom Kliniska Studier Sverigelänk till annan webbplats.

Registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet driver en webbplats – registerforskning.selänk till annan webbplats – som beskriver hur forskare kan använda registeruppgifter i sin forskning.

Vi informerar om vilka bestämmelser som gäller för att använda sig av registeruppgifter i forskning och har även utvecklat ett verktyg som gör det lättare att söka i register och analysera vad variablerna i registren betyder. Verktyget går under namnet Register Utiliser Tool (RUT).

Vetenskapsrådet arbetar för att förbättra tillgängligheten till registerdata i forskningssyfte tillsammans med Registerdatarådet och andra viktiga aktörer.

Forskningsinfrastruktur kopplad till klinisk forskning

Vetenskapsrådet är med och finansierar biobanksinfrastrukturen Biobank Sverigelänk till annan webbplats. Syftet med Biobank Sverige är att göra det lättare för forskare att få tag i biologiska prover och de data som hör till proverna. Vetenskapsrådet är med och finansierar forskningsinfrastruktur med direkt och indirekt koppling till klinisk forskning och livsvetenskaper.

Samverkansnätverk

Vetenskapsrådet ska stödja nationella samverkansnätverk för klinisk forskning som är knutna till hälso- och sjukvården. Syftet är att öka kunskapsutbytet och sammanföra all kompetens inom klinisk forskning – den som forskare har och den som finns inom hälso- och sjukvården, hos patienter, brukare och inom näringslivet.

Vi utvärderar klinisk forskning

ALF är förkortningen för ett avtal mellan staten och sju regioner. Avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel regionerna ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.

ALF-kansliet vid Vetenskapsrådet ger administrativt stöd till den nationella styrgruppen för ALF och koordinerar Vetenskapsrådets utvärderingar av den kliniska forskningen i de regioner som omfattas av ALF-avtalet. 

Statistik och uppföljning

Via ALF-kansliet ansvarar Vetenskapsrådet för att samla in och redovisa uppföljningsstatistik över kliniska studier i de regioner som ingår i ALF-avtalet. Statistiken ska ge en övergripande bild, bidra till utveckling av klinisk forskning samt utgöra bakgrundsmaterial till kommande ALF-utvärderingar.

Parallellt med detta har vi också i uppdrag att säkerställa tillgång till statistik även över de kliniska studier som bedrivs i Sverige utanför ALF-avtalet.

ALF i siffror – vår statistik

Etiska tillstånd för medicinsk forskning – statistik

Statistik på kliniskastudier.selänk till annan webbplats

Utveckling inom kliniska studierlänk till annan webbplats

Publicerad 19 april 2018

Uppdaterad 19 december 2019

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Särskilda satsningar inom vårdforskning

    Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2021

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2021. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 januari.

  3. ALF-medel för 2020 kan användas även nästa år

    Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.