Vetenskapsrådets uppdrag inom klinisk forskning

Hos Vetenskapsrådet kan du söka bidrag för klinisk forskning. Vi stärker också den kliniska forskningen på fler sätt: vi samordnar sjukvårdsregionerna, utvärderar klinisk forskning, gör det enklare att använda registeruppgifter i forskningssyfte och ger stöd åt biobanker, nätverk och andra forskningsinfrastrukturer.

Löpande uppdrag inom klinisk forskning

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen, de återfinns i vår förordning med instruktion. Här hittar du mer information om våra löpande uppdrag.


Tillfälliga uppdrag inom klinisk forskning

Förutom våra löpande uppdrag kan vi få tillfälliga uppdrag från regeringen. Här hittar du mer information om dem.


Statistik och uppföljning

Via ALF-kansliet ansvarar Vetenskapsrådet för att samla in och redovisa uppföljningsstatistik över klinisk forskning vid de regioner och universitet som ingår i ALF-avtalet. Statistiken ska ge en övergripande bild, bidra till utveckling av klinisk forskning samt utgöra bakgrundsmaterial till kommande ALF-utvärderingar.

Parallellt med detta har vi också i uppdrag att säkerställa tillgång till statistik även över de kliniska studier som bedrivs i Sverige utanför ALF-avtalet.

Regionernas redovisning av ALF-ersättningen – vår statistik

Bibliometrisk statistik för publikationer inom klinisk forskning

Etiska tillstånd för medicinsk forskning – statistik Länk till annan webbplats.

Statistik på kliniskastudier.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

  3. Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget. Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivn...