Öppen tillgång till forskningsdata

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga via internet. Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Syftet med öppen tillgång till forskningsdata är att säkerställa att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång kan tas del av och återanvändas.

Öppen tillgång till forskningsdata sker alltid inom ramen för gällande lagstiftning. Om forskningsdata kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata.

Öppen tillgång till data förutsätter god datahantering

God datahantering är en nyckelkomponent i öppen tillgång till forskningsdata. Med hjälp av en datahanteringsplan (på engelska Data Management Plan, DMP) kan forskare beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Från och med 2019 kommer de som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva ta fram en sådan plan.

Vetenskapsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata.

Öppna forskningsdata enligt FAIR

FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för öppna forskningsdata och datahantering. Enligt de så kallade FAIR-principerna ska forskningsdata vara

 • sökbara (Findable)
 • tillgängliga (Accessible)
 • interoperabla (Interoperable)
 • återanvändningsbara (Reusable).

2016 antog Sverige och EU:s medlemsländer rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I rådslutsatserna uppmuntras medlemsländerna att följa FAIR-principerna i sina forskningsprogram och principer för finansiering.

EU:s rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem (på engelska )länk till annan webbplats

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier för bedömning av hur forskningsdata, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller FAIR-principerna.

Kriterierna kan användas som stöd för forskare i deras planering och utförande av forskning och datahantering i enlighet med FAIR.

Rapporten Kriterier för FAIR forskningsdata

Publicerad 30 januari 2019

Uppdaterad 18 oktober 2021

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata – delredovisning

  Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Denna rapport är en delredovisning av Vetenskapsrådets uppdrag och beskriver arbetet och insatserna som geno...

 2. Sunetdagarna hösten 2021

  Lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyt erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Höstens Sunetdagar är digitala med många pass mellan 12 och 28 oktober.  Välkommen!

 3. Registerforskning 2021

  I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet.