Öppen tillgång till forskningsdata

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga via internet. Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Syftet med öppen tillgång till forskningsdata är att säkerställa att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång kan tas del av och återanvändas.

Öppen tillgång till forskningsdata sker alltid inom ramen för gällande lagstiftning. Om forskningsdata kan användas och återanvändas utan andra villkor än att ange källan definieras de som öppna forskningsdata.

Öppen tillgång till data förutsätter god datahantering

God datahantering är en nyckelkomponent i öppen tillgång till forskningsdata. Med hjälp av en datahanteringsplan (på engelska Data Management Plan, DMP) kan forskare beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Från och med 2019 kommer de som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva ta fram en sådan plan.

Vetenskapsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata.

Öppna forskningsdata enligt FAIR

FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för öppna forskningsdata och datahantering. Enligt de så kallade FAIR-principerna ska forskningsdata vara

 • sökbara (Findable)
 • tillgängliga (Accessible)
 • interoperabla (Interoperable)
 • återanvändningsbara (Reusable).

2016 antog Sverige och EU:s medlemsländer rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I rådslutsatserna uppmuntras medlemsländerna att följa FAIR-principerna i sina forskningsprogram och principer för finansiering.

EU:s rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem (på engelska )länk till annan webbplats

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier för bedömning av hur forskningsdata, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller FAIR-principerna.

Kriterierna kan användas som stöd för forskare i deras planering och utförande av forskning och datahantering i enlighet med FAIR.

Rapporten Kriterier för FAIR forskningsdata

Publicerad 30 januari 2019

Uppdaterad 16 oktober 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Seminarium om hantering av forskningsdata för öppen tillgång vid forskningsinfrastrukturer

  Hur ser förutsättningarna ut när det gäller öppen tillgång till forskningsdata inom olika ämnesområden? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Det är några av de frågor som tas upp vid detta seminarium som vänder sig till forskningsinfrastrukturer ...

 2. Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

  Hur ser förutsättningarna ut när det gäller öppen tillgång till forskningsdata inom olika ämnesområden? Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Det är några av de frågor som tas upp vid detta seminarium som vänder sig till forskningsinfrastrukturer ...

 3. Öppen tillgång till forskningsdata –utmaningar och möjligheter

  Öppen tillgång till forskningsdata skapar större möjligheter att använda forskningens resultat, både inom och utanför forskarsamhället. Men vilka utmaningar och möjligheter innebär övergången till öppen tillgång? Detta diskuterades på ett webbinarium...