Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan är ett stöd i forskningsprocessen och underlättar dokumentation av data inför, under och efter en forskningsstudie. Vetenskapsrådet har tagit fram en mall för en datahanteringsplaner med en tillhörande vägledning.

Öppen tillgång till data förutsätter god datahantering

God datahantering är en nyckelkomponent i öppen tillgång till forskningsdata. Med hjälp av en datahanteringsplan (på engelska Data Management Plan, DMP) kan forskare beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt.

Datahanteringsplanen är tänkt att vara ett stöd i forskningsprocessen för att underlätta dokumentation inför, under och efter en forskningsstudie. Framför allt är den tänkt att vara ett stöd för forskaren och forskargruppen att på ett strukturerat sätt dokumentera olika centrala datahanteringsmoment och frågor, för att därmed underlätta planering, genomförande och framtida användning och åtkomst av forskningsdata.

Vetenskapsrådets mall för datahanteringsplaner

Vetenskapsrådet rekommenderar användning av den mall för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram.

Mallen för datahanteringsplaner grundas i Science Europe:s så kallade baskrav och innehåller sex gemensamma delar som en datahanteringsplan bör redogöra för. Mallen kan vid behov utökas med fler frågor för att göra lokala eller disciplinsspecifika anpassningar.

Vägledning för användning av mallen

Som stöd och komplemnet till mallen har en tillhörande vägledning tagits fram. Syftet med vägledningen är att underlätta förståelsen av de vägledande frågorna i mallen.

Vägledningen kan användas av forskare, men den huvudsakliga målgruppen är forskningsstödjande funktioner som stödjer forskarnas arbete med datahanteringsplaner. Vägledningen kan även vara till nytta vid framtagning av lokala eller disciplinsspecifika anpassningar.

Vägledning till mallen för datahanteringsplaner

Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

I Sunets utbud finns numera ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner. Det är ett av flera möjliga alternativ som lärosäten kan använda som ett stöd för att ta fram och underhålla datahanteringsplaner. Läs mer om tjänsten på Sunets webbplats. Länk till annan webbplats.


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

    Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

  2. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till fo...

  3. Vägledning till mallen för datahanteringsplaner

    Detta är en vägledning och komplement till mallen för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram. Syftet med vägledningen är att underlätta förståelsen av de vägledande frågorna i ...