European Open Science Cloud – EOSC

European Open Science Cloud, EOSC, är tänkt att bli en öppen virtuell miljö med tjänster för lagring, hantering, analys och återanvändning av forskningsdata. Här kan du läsa om hur Sverige och Vetenskapsrådet är engagerade i utvecklingen av EOSC.

European Open Science Cloud, EOSC, är ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö för FAIR och öppna forskningsdata. EOSC bygger vidare på och binder samman befintliga lösningar och infrastrukturer i medlemsländerna som tillhandahåller tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av öppna forskningsdata.

EOSC:s första fas har implementerats genom projekt som finansierats inom ramen för Horisont 2020. Representanter från Vetenskapsrådet har medverkat i EOSC Governance Board och som experter i olika arbetsgrupper, där även en representant för Formas har deltagit (”Landscape”, ”FAIR”, ”Architecture”, ”Rules of participation”, ”Sustainability” samt ”Skills and Training”).

Från 2021 övergår EOSC till att bli ett partnerskapsprogram under EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Implementeringen av EOSC tas då över av en EOSC-förening som består av nyckelaktörer inom tillgängliggörande av öppna data. Föreningens första möte i generalförsamlingen hölls den 17 december 2020.

EOSC och Sverige

Utvecklingen av EOSC är relevant för Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata på flera olika sätt. Exempelvis för vårt arbete med nationella riktlinjer, rekommendationer och principer för öppen tillgång till forskningsdata, men också för arbetet med förankring och samordning på nationell nivå vad gäller till exempel interoperabilitet, standarder och bästa praxis.

Vetenskapsrådet är medlem i EOSC-föreningen och har utsetts till uppdragsorganisation (på engelska ”mandated organisation”) av regeringen. Det innebär att vi representerar Sveriges intressen i föreningen.

På Vetenskapsrådet har vi tillsatt en extern referensgrupp för vårt nationella och internationella arbete inom öppen tillgång till forskningsdata och EOSC.

Läs om referensgruppens arbete och vilka organisationer som finns representerade.

Vad innebär EOSC för forskarsamhället?

Forskningsdata som är FAIR, det vill säga sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reuseable) möjliggör för den enskilde forskaren att bygga vidare på tidigare forskning. På så sätt drivs forskningen framåt och nya framsteg kan göras. Verkställandet av EOSC möjliggör detta genom att:

 • Utveckla gemensamma ramverk kring metoder och infrastrukturella tjänster för samverkan och delning av FAIR forskningsdata.
 • Utveckla befintliga infrastrukturer så att forskningsdata kan sammankopplas, delas och användas över discipliner och landsgränser.
 • Driva teknikutvecklingen inom området.


Läs mer

På EOSC-sekretariatets webbplats finns strategier, rapporter och dokument som har tagits fram under EOSC:s första fas Länk till annan webbplats.

EOSC-föreningens webbplats Länk till annan webbplats.

EOSC-portalen Länk till annan webbplats.

Påverka utvecklingen av EOSC

EOSC-föreningen är öppen för ansökningar om medlemskap från organisationer som vill vara med och påverka utvecklingen av EOSC. Läs mer och ansök om medlemskap på EOSC webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

  Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner. Handboken kan användas av alla som är involverade i fr...

 2. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

  Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

 3. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

  Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.