European Open Science Cloud – EOSC

European Open Science Cloud, EOSC, är tänkt att bli en öppen virtuell miljö med tjänster för lagring, hantering, analys och återanvändning av forskningsdata. Här kan du läsa om hur Sverige och Vetenskapsrådet är engagerade i utvecklingen av EOSC.

European Open Science Cloud, EOSC, är ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö för FAIR och öppna forskningsdata. EOSC bygger vidare på och binder samman befintliga lösningar och infrastrukturer i medlemsländerna som tillhandahåller tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av öppna forskningsdata.

EOSC:s första fas har implementerats genom projekt som finansierats inom ramen för Horisont 2020. Representanter från Vetenskapsrådet har medverkat i EOSC Governance Board och som experter i olika arbetsgrupper, där även en representant för Formas har deltagit (”Landscape”, ”FAIR”, ”Architecture”, ”Rules of participation”, ”Sustainability” samt ”Skills and Training”).

Från 2021 övergår EOSC till att bli ett partnerskapsprogram under EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Implementeringen av EOSC tas då över av en EOSC-förening som består av nyckelaktörer inom tillgängliggörande av öppna data. Föreningens första möte i generalförsamlingen hölls den 17 december 2020.

EOSC och Sverige

Utvecklingen av EOSC är relevant för Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata på flera olika sätt. Exempelvis för vårt arbete med nationella riktlinjer, rekommendationer och principer för öppen tillgång till forskningsdata, men också för arbetet med förankring och samordning på nationell nivå vad gäller till exempel interoperabilitet, standarder och bästa praxis.

Vetenskapsrådet är medlem i EOSC-föreningen och har utsetts till uppdragsorganisation (på engelska ”mandated organisation”) av regeringen. Det innebär att vi representerar Sveriges intressen i föreningen.

På Vetenskapsrådet har vi tillsatt en extern referensgrupp för vårt nationella och internationella arbete inom öppen tillgång till forskningsdata och EOSC.

Läs om referensgruppens arbete och vilka organisationer som finns representerade.

Vad innebär EOSC för forskarsamhället?

Forskningsdata som är FAIR, det vill säga sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reuseable) möjliggör för den enskilde forskaren att bygga vidare på tidigare forskning. På så sätt drivs forskningen framåt och nya framsteg kan göras. Verkställandet av EOSC möjliggör detta genom att:

 • Utveckla gemensamma ramverk kring metoder och infrastrukturella tjänster för samverkan och delning av FAIR forskningsdata.
 • Utveckla befintliga infrastrukturer så att forskningsdata kan sammankopplas, delas och användas över discipliner och landsgränser.
 • Driva teknikutvecklingen inom området.


Läs mer

På EOSC-sekretariatets webbplats finns strategier, rapporter och dokument som har tagits fram under EOSC:s första faslänk till annan webbplats

EOSC-föreningens webbplatslänk till annan webbplats

EOSC-portalenlänk till annan webbplats

Påverka utvecklingen av EOSC

EOSC-föreningen är öppen för ansökningar om medlemskap från organisationer som vill vara med och påverka utvecklingen av EOSC. Läs mer och ansök om medlemskap på EOSC webbplats.länk till annan webbplats

Publicerad 25 januari 2021

Uppdaterad 01 februari 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Sunetdagarna hösten 2021

  Lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyt erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Höstens Sunetdagar är digitala med många pass mellan 12 och 28 oktober.  Välkommen!

 2. Registerforskning 2021

  I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet. 

 3. DMPonline – en tjänst för Sunet?

  Sunet har startat en process för att utreda om det digitala verktyget för datahanteringsplaner, DMP online, ska bli en tjänst i Sunets tjänsteutbud. 15 september berättar Sunet mer om verktyget och svarar på frågor.