På gång i arbetet med öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026. På den här sidan kan du följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete

Öppen tillgång till forskningsdata är ett komplext område som involverar ett stort antal olika aktörer, både nationellt och internationellt. Vetenskapsrådets uppdrag genomförs i samråd med bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet och universitet och högskolor.

Vi har tagit fram en statusrapport där vi redovisar arbetet med samordningsuppdraget de första tre åren samt redogör för det kommande arbetet i termer av fokusområden och prioriteringar.

Statusrapport – summering av arbetet 2017–2019 och fortsatt arbete
Bakgrund till samordningsuppdraget

Sedan 2017 har Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Bakgrunden till uppdraget är bland annat ett regeringsuppdrag om att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information som Vetenskapsrådet fick 2013. Det mynnade ut i rapporten Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Regeringen följde upp förslagen i rapporten i 2016 års forskningspolitiska proposition (2016/17:50) med specifika nationella samordningsansvar för öppen tillgång till data (Vetenskapsrådet) och publikationer (Kungliga biblioteket). En målbild i propositionen är att en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år – det vill säga 2026.

Status i arbetet med datahanteringsplaner

Från och med 2019 behöver forskare som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet ta fram en datahanteringsplan. Vetenskapsrådet har tillsatt en arbetsgrupp som samordnar det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata. En gemensam mall för datahanteringsplaner har tagits fram. Det är en delvis omarbetad svensk översättning av Science Europe:s mall ”Core Requirements for Data Management Plans”.

Digitalt verktyg för datahanteringsplaner

Vetenskapsrådet har via Sunet etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online.


EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

EU-kommissionens rekommendation om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information (2018/790)länk till annan webbplats

Läs mer om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska)länk till annan webbplats


EOSC – European Open Science Cloud

European Open Science Cloud, EOSC, är ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö för FAIR och öppna forskningsdata. EOSC bygger vidare på och binder samman befintliga lösningar och infrastrukturer i medlemsländerna som tillhandahåller tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av öppna forskningsdata.

EOSC är under utveckling och implementeras idag genom projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020. Ett förslag om ett partnerskapsprogram diskuteras där nationella aktörer ska kunna samlas och gemensamt prioritera hur EOSC ska implementeras i Europa. Hur ett sådant partnerskapsprogram skulle kunna se ut planeras av en styrelse (EOSC Governance Board), en exekutiv styrelse (EOSC Executive Board) och sex arbetsgrupper inom följande områden: Landscape, FAIR, Architecture, Rules of Participation, Sustainability och Skills and Training.

EOSC och Sverige

I EOSC Governance Board sitter nationella experter från alla EU:s medlems- och associerade länder. Sverige representeras av Hanifeh Khayyeri. Sverige deltar även med experter i de olika arbetsgrupperna.

Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp med representanter för olika nationella organisationer som ska stötta Sveriges arbete i EOSC Governance Board. I gruppen sitter representanter från:

 • Formas
 • Kungliga biblioteket
 • Kungliga Vetenskapsakademien
 • Svensk nationell datatjänst, SND
 • Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC
 • Sveriges unga akademi
 • Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF
 • samt en oberoende expert

Utvecklingen av EOSC är relevant för Sveriges arbete med öppen tillgång till forskningsdata på flera olika sätt. Exempelvis för vårt arbete med nationella riktlinjer, rekommendationer och principer för öppen tillgång till forskningsdata, men också för arbetet med förankring och samordning på nationell nivå vad gäller till exempel interoperabilitet, standarder och bästa praxis.

Påverka utformningen av EOSC partnerskapsprogram

Det finns många olika sätt att engagera sig i utformningen av partnerskapsprogrammet som nu tas fram. Till exempel via internationella plattformar som EOSC Executive Board och pågående EOSC-projekt, eller via nationella organisationer.

På EOSC-sekretariatets webbplats finns mer information. Där finns även möjlighet att lämna synpunkter på rapporter och dokument som tas fram av de olika arbetsgrupperna.länk till annan webbplats

Publicerad 02 april 2020

Uppdaterad 27 november 2020

Pdf / Utskrift

Viktigt! Vetenskapsrådet uppmanar forskarsamhället att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgängliga.

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Digitalt verktyg för datahanteringsplaner nu tillgängligt

  Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Forskare kan få tillgång till DMP Online via sitt lärosäte.

 2. Mall för datahanteringsplaner

  Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Forskare kan få tillgång till DMP Online via sitt lärosäte.

 3. Frågor och svar om öppen tillgång

  Vad menas med öppen tillgång? Kan jag ansöka om medel för datahantering? Var ska data lagras? Det är några exempel på frågor som kommer till oss.