Vetenskapsrådet rekommenderar öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet anser att alla ska ges tillgång till forskningsdata som finansieras av offentliga medel. Rekommendationen nedan är ett led i vårt arbete med att främja en övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.

Vår rekommendation

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats.

Rättsliga och etiska aspekter påverkar tillgången

Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera) men möjligheterna till publicering av data kan även påverkas av andra faktorer, såsom datamängdernas volymer, med mera.

Om öppen tillgång till forskningsdata inte kan tillämpas bör det finnas en dokumenterad motivering till varför det inte är möjligt.

Data som skapas i forskningsprocessen och ligger till grund för publikationer

Inom ramen för denna rekommendation avses data som har skapats under forskningsprocessen och som ligger till grund för vetenskapliga publikationer. Om redan befintliga data från andra aktörer har använts, såsom exempelvis olika typer av myndighetsdata, utgör dessa forskningsdata endast om de har analyserats, bearbetats eller på annat sätt förädlats under forskningsprocessen. Redan befintliga data som endast använts i sin ursprungliga form och som redan förvaltas och tillgängliggörs av en annan aktör omfattas inte av denna rekommendation.

Även metadata bör publiceras öppet tillgängliga

Såväl forskningsdata som det som beskriver forskningsdata (så kallad metadata) bör publiceras öppet tillgängliga. Fokus bör i första hand vara på att tillgängliggöra metadata öppet på internet i de fall det finns hinder för publicering av forskningsdata. På så sätt kan användare hitta information om vilka forskningsdata som finns även när det förekommer hinder för öppen publicering, exempelvis på grund av att en lämplig publiceringsplattform saknas eller att det finns tekniska begränsningar som gör att all data inte kan publiceras.

Publicering ska ske enligt FAIR-principerna

Publicering av forskningsdata kan göras genom olika digitala plattformar, exempelvis via lärosätet där forskningen bedrivs eller via andra relevanta nationella och/eller internationella portaler, infrastrukturer och dylika organisationer och plattformar. Publicering av forskningsdata ska utgå ifrån FAIR-principer.

Därför rekommenderar vi öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har sedan 2017 ett regeringsuppdrag för att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. I 2016 års forskningspolitiska proposition sattes målbilden att en omställning till öppen tillgång till forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast 2026.

EU:s medlemsländer inklusive Sverige antog den 27 maj 2016 rådslutsatser om övergången till ett öppet vetenskapssystem. EU-kommissionen har också utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information.

Vetenskapsrådets rekommendation är ett led i vårt arbete med att främja en övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Vi anser att alla ska ges tillgång till forskningsdata som finansieras av offentliga medel. Forskningen kan också gå snabbare framåt genom att forskningsdata blir tillgängliga och att fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat.

På gång i arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Publicerad 02 april 2020

Uppdaterad 25 augusti 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Sunetdagarna hösten 2021

    Lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyt erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Höstens Sunetdagar är digitala med många pass mellan 12 och 28 oktober.  Välkommen!

  2. Registerforskning 2021

    I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet. 

  3. DMPonline – en tjänst för Sunet?

    Sunet har startat en process för att utreda om det digitala verktyget för datahanteringsplaner, DMP online, ska bli en tjänst i Sunets tjänsteutbud. 15 september berättar Sunet mer om verktyget och svarar på frågor.