Vetenskapsrådet rekommenderar öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet anser att alla ska ges tillgång till forskningsdata som finansieras av offentliga medel. Rekommendationen nedan är ett led i vårt arbete med att främja en övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.

Vår rekommendation

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats.

Rättsliga och etiska aspekter påverkar tillgången

Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då dessa omfattas av sekretess, innehåller personuppgifter, upphovsrättskyddat material, med mera) men möjligheterna till publicering av data kan även påverkas av andra faktorer, såsom datamängdernas volymer, med mera.

Om öppen tillgång till forskningsdata inte kan tillämpas bör det finnas en dokumenterad motivering till varför det inte är möjligt.

Data som skapas i forskningsprocessen och ligger till grund för publikationer

Inom ramen för denna rekommendation avses data som har skapats under forskningsprocessen och som ligger till grund för vetenskapliga publikationer. Om redan befintliga data från andra aktörer har använts, såsom exempelvis olika typer av myndighetsdata, utgör dessa forskningsdata endast om de har analyserats, bearbetats eller på annat sätt förädlats under forskningsprocessen. Redan befintliga data som endast använts i sin ursprungliga form och som redan förvaltas och tillgängliggörs av en annan aktör omfattas inte av denna rekommendation.

Även metadata bör publiceras öppet tillgängliga

Såväl forskningsdata som det som beskriver forskningsdata (så kallad metadata) bör publiceras öppet tillgängliga. Fokus bör i första hand vara på att tillgängliggöra metadata öppet på internet i de fall det finns hinder för publicering av forskningsdata. På så sätt kan användare hitta information om vilka forskningsdata som finns även när det förekommer hinder för öppen publicering, exempelvis på grund av att en lämplig publiceringsplattform saknas eller att det finns tekniska begränsningar som gör att all data inte kan publiceras.

Publicering ska ske enligt FAIR-principerna

Publicering av forskningsdata kan göras genom olika digitala plattformar, exempelvis via lärosätet där forskningen bedrivs eller via andra relevanta nationella och/eller internationella portaler, infrastrukturer och dylika organisationer och plattformar. Publicering av forskningsdata ska utgå ifrån FAIR-principer.

Vetenskapsrådet rekommendation om datahantering enligt FAIR

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som framställs genom forskning hanteras i enlighet med FAIR-principerna, förtydligade genom de kriterier som tagits fram av Vetenskapsrådet för att uppnå FAIR data.

FAIR-principerna bör implementeras med beaktande av gällande lagstiftning och, i så stor utsträckning som det är möjligt och tillämpligt, utifrån de tekniska, organisatoriska och/eller disciplinsspecifika förutsättningar som finns tillgängliga.

Rekommendationen avser i första hand de forskningsdata (och metadata) som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång, men tillämpning av FAIR-principer kan göras bredare än så och vara relevant även för forskningsdata som inte kan publiceras som helt öppna. Rekommendationen om datahantering enligt FAIR är övergripande och har som syfte att skapa en gemensam utgångspunkt för implementering av FAIR-datahantering.

Läs mer om FAIR forskningsdata

Därför rekommenderar vi öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet har sedan 2017 ett regeringsuppdrag för att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. I 2016 års forskningspolitiska proposition sattes målbilden att en omställning till öppen tillgång till forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast 2026.

EU:s medlemsländer inklusive Sverige antog den 27 maj 2016 rådslutsatser om övergången till ett öppet vetenskapssystem. EU-kommissionen har också utfärdat en rekommendation om öppen tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information.

Vetenskapsrådets rekommendation är ett led i vårt arbete med att främja en övergång till öppen tillgång till forskningsdata. Vi anser att alla ska ges tillgång till forskningsdata som finansieras av offentliga medel. Forskningen kan också gå snabbare framåt genom att forskningsdata blir tillgängliga och att fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat.

På gång i arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

    Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner. Handboken kan användas av alla som är involverade i fr...

  2. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

  3. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

    Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.