Publicera med öppen tillgång – open access

Ett villkor när du beviljas ett bidrag av oss är att du följer Vetenskapsrådet riktlinjer för publicering med öppen tillgång. Riktlinjerna gäller för forskare som får bidrag från och med oktober 2022.

Dina forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga

De publikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Vetenskapsrådet ska finnas fritt tillgängliga för alla, utan fördröjning. Kravet gäller alla typer av vetenskapliga publiceringar, till exempel artiklar, monografier, böcker och bokkapitel.

Vetenskapsrådet kräver omedelbar öppen tillgång vid publicering. Det innebär att publicering med öppen tillgång ska ske samtidigt som forskningsresultaten publiceras i annan form, till exempel i en prenumerationsbaserad tidskrift.

Riktlinjer för bidrag beslutade före september 2022

Krav för publicering med öppen tillgång för bidrag beviljade under perioden januari 2020 – september 2022 Pdf, 121.5 kB.

För äldre bidrag gäller det som står i villkoren kopplade till bidragsbeslutet (finns i Prisma).

Merkostnaden kan räknas in i ansökan

Den som söker bidrag från Vetenskapsrådet kan i sin ansökan räkna in eventuella merkostnader för publicering i tidskrift som publicerar med öppen tillgång eller i en hybridtidskrift, det vill säga en traditionell tidskrift som erbjuder öppen tillgång mot en artikelavgift.

Publiceringen ska ske med CC-BY-licens

Publicering ska ske med en licens som tillåter att andra kan ta del av och använda forskningsresultaten.

Licensen som ska användas är CC-BY, en standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Licensen innebär dels att alla som använder, bearbetar eller sprider forskningsresultaten måste uppge upphovsman, dels att forskare behåller rätten att sprida sin egen forskning.

CC-licensen fungerar även för illustrationer, men det kan i vissa fall krävas olika licenser för texten respektive bildmaterialet. Vetenskapsrådet accepterar publiceringslicensen CC BY NC ND för eventuella illustrationer med bilder som är upphovsrättsskyddade. Villkoret om licensiering med CC-BY behöver inte gälla för material (som till exempel illustrationer, fotografier etc) som omfattas av en annan aktörs rättigheter.

Godkända sätt att publicera med öppen tillgång

Vetenskapsrådet godkänner följande typer av publicering:

Publicering i en tidskrift eller på en plattform med öppen tillgång – det finns ett stort antal tidskrifter som publicerar med öppen tillgång, liksom många så kallade publiceringsplattformar. En lista över tidskrifter med öppen tillgång finns i Directory of open access journals (DOAJ).

Publicering i hybridform – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering med öppen tillgång mot en avgift (se nedan om avtal med de stora tidskriftsförlagen). Många internationella bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker.

Parallellpublicering i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln eller boken publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätets öppna arkiv, det gäller den version som är innehållsligt identisk med originalpubliceringen. Vetenskapsrådet kräver inte att den parallellpublicerade artikeln eller boken har tidskriftens eller förlagets layout.


Det finns avtal om öppen tillgång med de stora tidskriftsförlagen

Öppen tillgång har förhandlats fram med de stora förlagen. Det innebär att du inte behöver betala någon författaravgift (APC) för att uppfylla Vetenskapsrådets krav om öppen tillgång när du publicerar artiklar i många av tidskrifterna. Publicering sker med CC-BY-licens enligt de flesta avtalen, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets krav och villkor.

Läs mer om villkoren på Kungliga bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova kommer gemensamt täcka kostnaderna för publicering under 2024 och 2025 hos förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. De förlag som omfattas i dagsläget är Frontiers, PLOS, MJS Publishing och Copernicus 1. Respektive förlag har uppgifter om alla deltagande organisationer och sköter identifiering av författare/artiklar som är berättigade att publicera inom avtalen. Generella regler om korresponderande författare och affiliering gäller.

Eftersom många förlag identifierar artiklar både utifrån angiven affiliering och e-postdomän bör man alltid använda sin organisations e-postadress när man skickar in ett manuskript till en tidskrift.

Om du har frågor om avtalen kan du vända dig till ditt lärosätesbibliotek.

Har du frågor?

De allra flesta svenska universitet och högskolor har databaser och personal som kan ge praktisk hjälp och rådgivning kring frågor som rör öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur du ska gå till väga för att publicera med öppen tillgång.

Har du frågor av mer principiell karaktär är du välkommen att kontakta oss på Vetenskapsrådet.

Läs mer om öppen tillgång

Kungliga bibliotekets webbplats om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Länk till annan webbplats.

Kriterium – portal för vetenskaplig granskning och publicering med öppen tillgång av vetenskapliga böcker Länk till annan webbplats.

Därför kräver vi öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Vetenskapsrådet driver utvecklingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer tillsammans med andra forskningsfinansiärer i och utanför Sverige.

Skäl till varför vi kräver öppen tillgång:

  • Vi anser att alla ska ha tillgång till forskningsresultat som finansieras av allmänna medel.
  • Forskningsresultat som går att läsa gratis på internet når även forskare utanför det egna fältet.
  • Människor utanför forskarsamhället får möjlighet att ta del av vetenskapliga artiklar som har koppling till deras yrkesverksamhet.
  • Forskning som publiceras med öppen tillgång får snabbare spridning och artiklarna citeras oftare.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor