Svenska listan – ett register över sakkunniggranskade publiceringskanaler i Swepub

Svenska listan syftar till att göra innehållet i Swepub tillgängligt för kvalitetssäkrade bibliometriska analyser.

I Swepub redovisas forskningspublikationer som har tagits fram vid svenska lärosäten och forskande myndigheter. För närvarande innehåller Swepub referenser till de publikationer som finns registrerade i ett fyrtiotal svenska lärosätens och andra myndigheters publiceringsdatabaser.

Det är Kungliga biblioteket som förvaltar och vidareutvecklar Swepub i samarbete med Vetenskapsrådet och svenska universitet och högskolor.

Visar vilka publiceringskanaler som är sakkunniggranskade

Svenska listan utgår från de publikationskanaler som forskarna använder och som lärosätena registrerar i Swepub. En del publikationer i Swepub fyller andra syften än akademisk redovisning av vetenskapligt arbete. Det kan till exempel röra sig om rapportserier, årsböcker och inlägg i dagspress. Svenskan listan är till hjälp för att enkelt kunna särskilja publiceringskanaler som är sakkunniggranskade från dem som fyller andra syften. För Vetenskapsrådet och andra som vill följa och utvärdera svensk forskning innebär det utökade möjligheter till rättvisande bibliometriska analyser, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Svenska listan är inte framtagen som ett underlag för att fördela forskningsmedel. Därför finns det ingen poängsättning eller rankning av publikationskanalerna. Tanken är inte heller att listan ska styra vilka kanaler forskare i Sverige ska publicera sig i. Den visar helt enkelt om kanalerna som förekommer i Swepub är sakkunniggranskade eller inte.

Listan är ännu inte komplett

Svenska listan vi nu tagit fram är preliminär. Den innehåller inga svenska omdömen utan baseras helt på metadata från Web of Science, Directory of Open Access Journals, Swepub och andra nordiska länders auktoritetsregister över vetenskapliga publikationer. Den preliminära listan täcker Swepubs innehåll 2012 – 2017. Planen är att publicera en komplett svensk lista vid årsskiftet 2020/2021. Den kommer att vara baserad på publikationer registrerade i Swepub 2012 – 2019 och ha med egna svenska omdömen. Därefter kommer vi att uppdatera listan en gång per år.

Det finns ca 50 000 registrerade publikationskanaler i Swepub. För att effektivisera bedömningsarbetet tas Svenska listan fram i två steg.

Så tas Svenska listan fram


Definitioner och begrepp

Publicerad den 11 december 2019

Uppdaterad den 11 december 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Anni Järvelin

Anni.Jarvelin@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Jag vill, men hinner inte!

    Under våren 2019 besvarade 3 699 forskare vid 31 svenska lärosäten en enkät om deras syn på kommunikation och öppen vetenskap. Resultaten, som presenteras i denna rapport, kan förhoppningsvis leda till en mer informerad dialog om vad forskare...

  2. Nytt avtal med Springer Nature

    Idag har Vetenskapsrådet tillsammans med flera andra parter tecknat ett helt nytt avtal med Springer Nature. Avtalet innebär att forskare kan publicera artiklar utan att betala publiceringsavgifter i Springer Natures närmare 600 tidskrifter som har ö...

  3. Ta fram en datahanteringsplan

    Idag har Vetenskapsrådet tillsammans med flera andra parter tecknat ett helt nytt avtal med Springer Nature. Avtalet innebär att forskare kan publicera artiklar utan att betala publiceringsavgifter i Springer Natures närmare 600 tidskrifter som har ö...