Svenska listan – ett register över sakkunniggranskade publiceringskanaler i Swepub

Svenska listan syftar till att göra innehållet i Swepub tillgängligt för kvalitetssäkrade bibliometriska analyser.

I Swepub redovisas forskningspublikationer som har tagits fram vid svenska lärosäten och forskande myndigheter. För närvarande innehåller Swepub referenser till de publikationer som finns registrerade i ett fyrtiotal svenska lärosätens och andra myndigheters publiceringsdatabaser.

Det är Kungliga biblioteket som förvaltar och vidareutvecklar Swepub i samarbete med Vetenskapsrådet och svenska universitet och högskolor.

Visar vilka publiceringskanaler som är sakkunniggranskade

Svenska listan utgår från de publikationskanaler som forskarna använder och som lärosätena registrerar i Swepub. En del publikationer i Swepub fyller andra syften än akademisk redovisning av vetenskapligt arbete. Det kan till exempel röra sig om rapportserier, årsböcker och inlägg i dagspress. Svenskan listan är till hjälp för att enkelt kunna särskilja publiceringskanaler som är sakkunniggranskade från dem som fyller andra syften. För Vetenskapsrådet och andra som vill följa och utvärdera svensk forskning innebär det utökade möjligheter till rättvisande bibliometriska analyser, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Svenska listan är inte framtagen som ett underlag för att fördela forskningsmedel. Därför finns det ingen poängsättning eller rankning av publikationskanalerna. Tanken är inte heller att listan ska styra vilka kanaler forskare i Sverige ska publicera sig i. Den visar helt enkelt om kanalerna som förekommer i Swepub är sakkunniggranskade eller inte.

Listan är ännu inte komplett

Svenska listan vi nu tagit fram är preliminär. Den innehåller inga svenska omdömen utan baseras helt på metadata från Web of Science, Directory of Open Access Journals, Swepub och andra nordiska länders auktoritetsregister över vetenskapliga publikationer. Den preliminära listan täcker Swepubs innehåll 2012 – 2017. Planen är att publicera en komplett svensk lista vid årsskiftet 2020/2021. Den kommer att vara baserad på publikationer registrerade i Swepub 2012 – 2019 och ha med egna svenska omdömen. Därefter kommer vi att uppdatera listan en gång per år.

Det finns ca 50 000 registrerade publikationskanaler i Swepub. För att effektivisera bedömningsarbetet tas Svenska listan fram i två steg.

Så tas Svenska listan fram


Definitioner och begrepp

Publicerad 11 december 2019

Uppdaterad 08 september 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Anni Järvelin

Anni.Jarvelin@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Digitalt verktyg för datahanteringsplaner nu tillgängligt

    Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Forskare kan få tillgång till DMP Online via sitt lärosäte.

  2. Mall för datahanteringsplaner

    Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Forskare kan få tillgång till DMP Online via sitt lärosäte.

  3. Bibliometrisk statistik för publikationer inom klinisk forskning

    Statistiken visar antal publikationer och citeringsgenomslag inom klinisk forskning i ALF-regionerna och i något fall även för övriga Sverige, 2009-2018. Siffrorna ingår som underlag i Vetenskapsrådets utvärdering av forskningens kvalitet i ALF-regio...