Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 15 juni 2018

Så bedöms ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur

Innan vi utlyser bidrag till forskningsinfrastruktur genomför vi först en behovsinventering. Här kan du läsa om hur vi prioriterar de förslag på ny eller uppgradering av befintlig forskningsinfrastruktur som kommer in, och om hur vi bedömer ansökningarna i den utlysning som följer.

Bedömning av förslagen från vår behovsinventering

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur, RFI, har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som granskar och prioriterar förslagen från behovsinventeringen.

Grupperna utses av RFI och består av forskare som är väl insatta i forskningsinfrastrukturfrågor inom ett visst ämnesområde, som till exempel register och databaser, observatorier och mätplattformar, högteknologilaboratorier och e-infrastruktur.

Så går prioriteringen till

Efter samråd med Vetenskapsrådets tre ämnesråd samt ubildningsvetenskapliga kommittén och dialog med Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI, bedömer de rådgivande grupperna hur de olika förslagen på forskningsinfrastruktur står sig vetenskapligt, strategiskt och nationellt, och hur genomförbara de är.

Förslagen delas in i sju kategorier, från A1 till X, där A1 bedöms som högst prioriterat.

A1 – områden som anses vetenskapligt och strategiskt viktiga och där planerna på en nationell infrastruktur är tillräckligt tydliga för att de ska kunna börja implementeras året som kommer. 

A2 – områden som är av högt vetenskapligt och strategiskt värde men som inte prioriteras av Vetenskapsrådet.

A3 – områden som är av högt vetenskapligt och strategiskt värde men som kräver mer tid innan de kan komma i fråga för implementering.

I bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen publicerar vi en beskrivning av de områden som prioriterats högt (A1, A2 och A3) samt forskningsinfrastruktur vars bidragsperiod löper ut 2019 eller 2020.

Det är bara områdena i kategori A1 i bilagan som är aktuella för den kommande utlysningen. De områden som bedömts som A3 kan bli aktuella först efter nästa behovsinventering.

RFI beslutar vilka av områdena med hög prioritet som ska gå vidare till nästa steg – utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur. Att ett område klassats som A1 är alltså en förutsättning, men inte en garanti, för att kunna söka i kommande utlysning.

Bedömning av ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur

Bedömningen av de ansökningar som kommer in inom ramen för utlysningen sker i tre steg:

 1. En internationell panel granskar varje ansökan utifrån vetenskapliga, organisatoriska och tekniska aspekter, men också hur ansökan förhåller sig till e-infrastruktur och hur budgeten ser ut. I panelen sitter 10-12 internationella ledamöter som tillsammans har ett brett perspektiv på forskningsinfrastruktur och kan sätta de svenska ansökningarna i ett större globalt perspektiv.

 2. Vetenskapsrådets tre ämnesråd (ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, ämnesrådet för medicin och hälsa och ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap) granskar sedan ansökningarna utifrån sina respektive områden och ger ett skriftligt utlåtande om ansökningarnas vetenskapliga och strategiska värde för svensk forskning.

 3. RFI:s rådgivande grupper gör en sammanfattande bedömning baserad på utlåtanden från den internationella panelen, ämnesråden och på sina egna vetenskapliga och organisatoriska överväganden. De väger även in olika nationella strategiska aspekter i sin bedömning.

Det är RFI som fattar beslutet om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Alla som har sökt bidrag från oss får beslut om ansökan i vårt ansökningssystem Prisma. Vi publicerar en lista över vilka som fått bidrag här på webbplatsen några dagar senare.

En saklig bedömning

Det är viktigt att hanteringen av ansökningar är saklig och opartisk. Alla som deltar i bedömningen av ansökningar måste därför följa Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi och jävspolicy.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

 2. Debatt: Bättre förankring krävs i nationell life science-strategi

  Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...

 3. Svensk life science-strategi

  Hur kan Sverige möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life-science sektor? Här kan du läsa Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande nationella life science-strategin.