Beslutet publicerades 14:00 27 okt 2016

Medicin och hälsa

Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 1 miljard (979 519 645) kronor till bidrag inom medicin och hälsa för bidragsperioden 2016–2020.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Besluten gäller följande bidrag:

 • Projektbidrag
 • Etableringsbidrag
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
 • Forskarskola inom bioinformatik

Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för infektion och antibiotika, psykiatri och vårdforskning ingår i den samlade redovisningen och särredovisas inte.

Beviljandegrader och kön

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

527

101

19 %

Män

633

153

24 %

Totalt

1 160

254

22 %
Beviljandegrader och medelbidrag för projektbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första bidragsåret

Kvinnor

396

86

22 %

947 674

Män

513

132

26 %

1 038 146

Totalt

906

218

24 %
1 002 455


Beviljandegrader för etableringsbidrag

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

108

14

13 %

Män

98

16

16 %

Totalt

206

30

15 %

Medelbidraget år ett är 1 500 000 kronor. Totalt beviljat belopp för etableringsbidrag för hela bidragsperioden blev således 180 000 000 kronor.

Beviljandegrader och medelbidrag för projektbidrag 3R

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första bidragsåret

Kvinnor

26

4

15 %

700 000

Män

26

2

8 %

727 500

Totalt

52

6

12 %
709 167

 

Totalt beviljat belopp till projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) var 12 765 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrader för anställning som forskare

Sökande

Antal inkomna

ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

26

1

4 %

Män

22

5

23 %

Totalt

48

6

13 %

 

Totalt beviljades 33 300 000 kronor för hela bidragsperioden till bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö. Bidraget är ett schablonbelopp om 1 850 000 kronor per år i tre år.

Beviljade bidrag per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

524 325 017

Lunds universitet

161 300 000

Uppsala universitet

106 750 000

Göteborgs universitet

91 494 628

Umeå universitet

42 000 000

Linköpings universitet

26 300 000

Stockholms universitet

11 000 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

6 000 000

Landstinget i Kalmar län

5 550 000

Malmö högskola

2 700 000

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

2 100 000

 

Tabellen visar de 11 medelsförvaltare som beviljats mest medel under bidragsperioden. Observera att bidraget till forskarskola inom bioinformatik är inte är inräknad.

Forskarskola inom bioinformatik

Till utlysningen om forskarskola inom bioinformatik inkom och beviljades en ansökan från Stockholms universitet. Vi beviljade forskarskolan 5 miljoner kronor per år under tre år, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Publicerad den 27 oktober 2016

Uppdaterad den 13 maj 2019

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

 2. Statistik för läkemedelsprövningar

  Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

 3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

  Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...