Beslutet publicerades 14:00 02 nov 2016

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Under 2016 utlyste Vetenskapsrådet projektbidrag, etableringsbidrag och bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap. I november 2016 publicerade vi bidragsbeslut för projektbidrag och etableringsbidrag och i februari 2017 beslut om bidrag till forskningsmiljö.

Beslut om projektbidrag och etableringsbidrag

För åren 2016–2020 beviljades sammanlagt drygt 1 miljard (1 119 140 000) kronor till projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

390

72

19 %

Män

1 377

268

20 %

Totalt

1 767

340

19 %

 

Projektbidrag – beviljandegrader och medelbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första året

Kvinnor

248

53

21 %

792 472

Män

983

212

22 %

838 075

Totalt

1 231

265

22 %
828 955

 

Etableringsbidrag – beviljandegrader och medelbidrag

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Medelbidrag första året

Kvinnor

142

19

13 %

824 211

Män

394

56

14 %

788 696

Totalt

536

75

14 %

797 693

 

Beviljade bidrag per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

194 575 000

Lunds universitet

179 489 000

Stockholms universitet

161 354 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

153 740 000

Chalmers tekniska högskola

108 868 000

Linköpings universitet

67 890 000

Umeå universitet

55 953 000

Göteborgs universitet

54 883 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

36 478 000

Karolinska institutet, KI

26 260 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest projektbidrag och etableringsbidrag.

 

Beslut om bidrag till forskningsmiljö

Totalt beviljat belopp för bidrag till forskningsmiljö var 425 736 000 kronor för den 6-åriga bidragsperioden (2017–2022).

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader forskningsmiljö

Sökande

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

49

2

4 %

Män

173

16

9 %

Totalt

222

18

8 %

 

Medelsförvaltare


Totalt beviljat belopp

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

95 742 000

Chalmers tekniska högskola

94 842 000

Lunds universitet

71 964 000

Uppsala universitet

71 232 000

Linköpings universitet

47 490 000

Göteborgs universitet

22 974 000

Stockholms universitet

21 492 000

Totalt

425 736 000

Publicerad den 02 november 2016

Uppdaterad den 22 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...