Beslutet publicerades 14:00 31 okt 2017

Naturvetenskap och teknikvetenskap

I oktober 2017 publicerade Vetenskapsrådet beviljade bidrag för projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt beviljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017–2021.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrader totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

360

70

19 %

Män

1 322

255

19 %

Totalt

1 682

325

19 %

 

Beviljandegrader projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

212

45

21 %

Män

971

206

21 %

Totalt

1 183

251

21 %

 

Beviljandegrader etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

148

25

17 %

Män

351

49

14 %

Totalt

499

74

15 %

Bidragsbelopp totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

242 086 000

877 123

Män

846 654 000

846 654

Totalt

1 088 740 000

853 245

 

Bidragsbelopp projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

151 284 000

859 568

Män

683 863 000

850 576

Totalt

835 147 000

852 191

 

Bidragsbelopp etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

90 802 000

908 020

Män

162 791 000

830 566

Totalt

253 593 000

856 733

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

66

219 011 000

Lunds universitet

50

170 351 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

41

141 077 000

Stockholms universitet

37

126 424 000

Chalmers tekniska högskola

35

119 512 000

Linköpings universitet

26

87 416 000

Umeå universitet

20

66 121 000

Göteborgs universitet

18

60 465 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

10

31 680 000

Karolinska institutet, KI

7

 20 854 000

 

Tabellen visar de tio medelsförvaltare som tilldelats mest bidrag.

Vad händer nu?

 

Publicerad den 31 oktober 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...