Beslut publicerat

24 september 2019

Totalt beviljat belopp: 16 000 000 kronor

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens. Totalt har vi beviljat 16 miljoner kronor.

Beslut publicerat 14:00 24 september 2019

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

6

4

67 %

Män

10

4

40 %

Totalt

16

8

50 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

8 000 000

Män

8 000 000

Totalt

16 000 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Region Skåne3

6 000 000

Umeå universitet

2

4 000 000

Linköpings universitet

1

2 000 000

Stockholms läns landsting

1

2 000 000

Uppsala universitet

1

2 000 000

Totalt

8

16 000 000

 

Vad händer efter beslut?

 

Publicerad den 20 juni 2019

Uppdaterad den 28 oktober 2019

Mer inom samma ämne

  1. Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

    Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan. Sedan 2017 ansvarar Vetenskapsrå...

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)