Publicerad den 01 december 2015

Uppdaterad den 22 mars 2019

Statistik 2015

Inom stora utlysningen 2015 beviljade Vetenskapsrådet totalt 2,7 miljarder kronor till forskning inom samtliga ämnesområden de följande fem åren.


Knappt 16 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 4 780 ansökningar och 758 beviljades, vilket innebar en beviljandegrad på 15,9 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen var ansökningar till projektbidrag. Av de beviljade medlen på totalt 2,7 miljarder kronor gick merparten till fria projektbidrag, totalt 2,6 miljarder kronor.

Beviljade bidrag per ämnesområde

Ämnesområden

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 200

Medicin och hälsa

824

Humaniora och samhällsvetenskap

329

Utvecklingsforskning

156

Utbildningsvetenskap

148

Konstnärlig forskning och utveckling

20


Beviljandegrader

Beviljandegrader 2015
Beviljandegrad för alla sökande

Sökande

Inkomna

Beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

1 781

256

14,4 %

Män

2 999

502

16,7 %

Totalt

4 780

758

15,9 %

 

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Beviljat belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

436 993 589

Uppsala universitet

397 453 076

Lunds universitet

354 242 100

Göteborgs universitet

334 750 000

Stockholms universitet

264 907 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

213 350 500

Linköpings universitet

152 042 200

Umeå universitet

144 118 467

Chalmers tekniska högskola

143 083 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

44 599 000

 

 Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden.

RELATERAT INNEHÅLL

Alla belopp presenteras i svenska kronor (SEK).

Beviljandegrad är den andel i procent som beviljats bidrag av det totala antalet inkomna ansökningar inom en kategori.

Medelbidrag är medelvärdet för första årets beviljade bidragsbelopp.

Medelsförvaltare är universitet eller högskolor eller andra svenska offentliga organisationer (som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare).

Som unga forskare räknas forskare som (vid ansökningstillfället) doktorerat för mindre än åtta år sedan.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

    Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

  2. Statistik för läkemedelsprövningar

    Geografisk fördelning samt jämförelser mellan akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar Denna rapport visar hur akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar skiljer sig åt i studieupplägg när det gäller beräknat antal patienter ...

  3. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Utfall av utlysningar gjorda mellan 2004–2016 Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika exc...