Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 05 februari 2019

Så finansierar vi forskningsinfrastruktur

För att kunna söka bidrag till forskningsinfrastruktur behöver en organisation först lämna förslag i Vetenskapsrådets behovsinventering, som vi gör vartannat år. Om vi prioriterar förslaget högt kan det sedan ingå i vår utlysning av bidrag. Hela processen från behovsinventeringen till beslut om bidrag tar ungefär två år.

1. Vi inventerar behoven

Vartannat år inventerar vi på Vetenskapsrådet behoven av forskningsinfrastruktur i Sverige. Syftet med inventeringen är att fånga upp förslag på nya nationella behov av forskningsinfrastruktur. Förslagen vi efterlyser ska handla om:

 • Behov av helt ny forskningsinfrastruktur.
 • Behov av att samla och på ett väsentligt sätt utveckla mindre resurser som redan finns idag så att de tillsammans kan bilda en nationell forskningsinfrastruktur.
 • Behov av större uppgraderingar av befintliga forskningsinfrastrukturer i drift. Målet för uppgraderingen ska vara att skapa en betydande förändring av den vetenskapliga produktionen eller av ett tekniskt angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas inte.
 • Behov av ny internationell forskningsinfrastruktur – både behov av svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur och svenskt medlemskap i befintlig forskningsinfrastruktur.

Inventeringen riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupper. Vi ser gärna att varje behov består av ett väl underbyggt förslag som flera universitet eller andra organisationer står bakom.

När inventeringen är avslutad påbörjar vi vår bedömning och prioritering av förslagen.

2. Vi bedömer och prioriterar förslagen

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur, RFI, har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskottöppnas i nytt fönster som granskar och prioriterar förslagen från behovsinventeringen. Grupperna utses av RFI och består av forskare som är väl insatta i forskningsinfrastrukturfrågor inom ett visst ämnesområde, som till exempel register och databaser, observatorier och mätplattformar, högteknologilaboratorier och e-infrastruktur.

De rådgivande grupperna bedömer hur de olika förslagen på forskningsinfrastruktur står sig vetenskapligt, strategiskt och nationellt, och hur genomförbara de är. Inför bedömningen samråder grupperna med Vetenskapsrådets berörda ämnesråd och kommittéeröppnas i nytt fönster. De för även en dialog med Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI.

Förslagen delas in i sju kategorier

I bedömningen delas förslagen in i sju kategorier, från A1 till X, där A1 bedöms som högst prioriterat. I bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen publiceras en beskrivning av de områden som prioriterats högt (A1, A2 och A3).

Det är bara områdena i kategori A1 i bilagan som kan bli aktuella för den kommande utlysningen. De områden som bedömts som A3 kan bli aktuella först efter nästa behovsinventering och måste då skicka in ett nytt förslag.

A1

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, redo för utlysning.

A2

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, finansiering i nuläget inte prioriterad av Vetenskapsrådet.

A3

Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, inte redo för utlysning.

3. Vi utlyser bidrag

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, beslutar vilka av områdena med hög prioritet som ska gå vidare till nästa steg – utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur. Att ett område klassats som A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att kunna söka i utlysningen.

Det är också möjligt att söka bidrag för forskningsinfrastruktur med redan pågående bidrag som löper ut samma eller kommande år som utlysningen. Dessa forskningsinfrastrukturer listas i bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

Söka bidrag till nationell forskningsinfrastruktur

Det är önskvärt, men inget krav, att ni som söker bidrag till nationell forskningsinfrastruktur representerar ett konsortium, där flera universitet eller andra organisationer ingår. Det går att söka bidrag för max åtta år och Vetenskapsrådet kan bidra med upp till 50 procent av totalbudgeten.

Söka bidrag till internationell forskningsinfrastruktur

Ni som söker bidrag till internationell forskningsinfrastruktur behöver inte representera ett konsortium. Vi ser ändå helst att flera lärosäten medverkar med ett större engagemang. Det kan göra att medlemskapet i den internationella forskningsinfrastrukturen blir mer värdefullt för svensk forskning.

Läs utlysningstexten för mer specifik information om varje bidrag.

Tidsplan

Hösten år 1, udda år – behovsinventering

Vetenskapsrådet samlar in förslag för att inventera vilken forskningsinfrastruktur som behövs.

Våren år 2 – prioritering av förslagen

RFI beslutar vilka förslag som ska prioriteras – utifrån behovsinventeringen.

Hösten år 2 – publicering av prioriterad forskningsinfrastruktur

Vi publicerar bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som innehåller utförliga beskrivningar av de områden och forskningsinfrastrukturer som vi prioriterat högst.

Bilagan innehåller också information om vilka forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag som är behöriga att söka i den kommande utlysningen. Det är RFI som fattar beslut om vad som ska utlysas.

Våren år 3 – utlysning av bidrag

Utlysningen öppnar.

Hösten år 3 – beslut om bidrag

RFI beslutar vilka som ska få bidrag.
Vetenskapsrådet gör en ny behovsinventering och processen börjar om.

 1. 1. Behovsinventering

  1. Vi inventerar behoven

  Vartannat år inventerar vi på Vetenskapsrådet behoven av forskningsinfrastruktur i Sverige. Syftet med inventeringen är att fånga upp förslag på nya nationella behov av forskningsinfrastruktur. Förslagen vi efterlyser ska handla om:

  • Behov av helt ny forskningsinfrastruktur.
  • Behov av att samla och på ett väsentligt sätt utveckla mindre resurser som redan finns idag så att de tillsammans kan bilda en nationell forskningsinfrastruktur.
  • Behov av större uppgraderingar av befintliga forskningsinfrastrukturer i drift. Målet för uppgraderingen ska vara att skapa en betydande förändring av den vetenskapliga produktionen eller av ett tekniskt angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas inte.
  • Behov av ny internationell forskningsinfrastruktur – både behov av svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur och svenskt medlemskap i befintlig forskningsinfrastruktur.

  Inventeringen riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupper. Vi ser gärna att varje behov består av ett väl underbyggt förslag som flera universitet eller andra organisationer står bakom.

  När inventeringen är avslutad påbörjar vi vår bedömning och prioritering av förslagen.

 2. 2. Prioritering

  2. Vi bedömer och prioriterar förslagen

  Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur, RFI, har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskottöppnas i nytt fönster som granskar och prioriterar förslagen från behovsinventeringen. Grupperna utses av RFI och består av forskare som är väl insatta i forskningsinfrastrukturfrågor inom ett visst ämnesområde, som till exempel register och databaser, observatorier och mätplattformar, högteknologilaboratorier och e-infrastruktur.

  De rådgivande grupperna bedömer hur de olika förslagen på forskningsinfrastruktur står sig vetenskapligt, strategiskt och nationellt, och hur genomförbara de är. Inför bedömningen samråder grupperna med Vetenskapsrådets berörda ämnesråd och kommittéeröppnas i nytt fönster. De för även en dialog med Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI.

  Förslagen delas in i sju kategorier

  I bedömningen delas förslagen in i sju kategorier, från A1 till X, där A1 bedöms som högst prioriterat. I bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen publiceras en beskrivning av de områden som prioriterats högt (A1, A2 och A3).

  Det är bara områdena i kategori A1 i bilagan som kan bli aktuella för den kommande utlysningen. De områden som bedömts som A3 kan bli aktuella först efter nästa behovsinventering och måste då skicka in ett nytt förslag.

  A1

  Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, redo för utlysning.

  A2

  Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, finansiering i nuläget inte prioriterad av Vetenskapsrådet.

  A3

  Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, inte redo för utlysning.

 3. 3. Utlysning

  3. Vi utlyser bidrag

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, beslutar vilka av områdena med hög prioritet som ska gå vidare till nästa steg – utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur. Att ett område klassats som A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att kunna söka i utlysningen.

  Det är också möjligt att söka bidrag för forskningsinfrastruktur med redan pågående bidrag som löper ut samma eller kommande år som utlysningen. Dessa forskningsinfrastrukturer listas i bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

  Söka bidrag till nationell forskningsinfrastruktur

  Det är önskvärt, men inget krav, att ni som söker bidrag till nationell forskningsinfrastruktur representerar ett konsortium, där flera universitet eller andra organisationer ingår. Det går att söka bidrag för max åtta år och Vetenskapsrådet kan bidra med upp till 50 procent av totalbudgeten.

  Söka bidrag till internationell forskningsinfrastruktur

  Ni som söker bidrag till internationell forskningsinfrastruktur behöver inte representera ett konsortium. Vi ser ändå helst att flera lärosäten medverkar med ett större engagemang. Det kan göra att medlemskapet i den internationella forskningsinfrastrukturen blir mer värdefullt för svensk forskning.

  Läs utlysningstexten för mer specifik information om varje bidrag.

 4. Tidsplan

  Tidsplan

  Hösten år 1, udda år – behovsinventering

  Vetenskapsrådet samlar in förslag för att inventera vilken forskningsinfrastruktur som behövs.

  Våren år 2 – prioritering av förslagen

  RFI beslutar vilka förslag som ska prioriteras – utifrån behovsinventeringen.

  Hösten år 2 – publicering av prioriterad forskningsinfrastruktur

  Vi publicerar bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som innehåller utförliga beskrivningar av de områden och forskningsinfrastrukturer som vi prioriterat högst.

  Bilagan innehåller också information om vilka forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag som är behöriga att söka i den kommande utlysningen. Det är RFI som fattar beslut om vad som ska utlysas.

  Våren år 3 – utlysning av bidrag

  Utlysningen öppnar.

  Hösten år 3 – beslut om bidrag

  RFI beslutar vilka som ska få bidrag.
  Vetenskapsrådet gör en ny behovsinventering och processen börjar om.

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. IFFIS 2019 – Infrastruktur för forskningsinformation

  Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsu...

 2. Förlängd ansökningstid på grund av driftstörningar

  Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

 3. Årsredovisning 2018