Utlysningen öppnade 14:00 23 januari 2019

Utlysningen stängde 14:00 26 februari 2019

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(SKISSANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp är 20 miljoner kronor för 3 år. Det lägsta belopp som kan sökas är 400 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen
Totalt har 240 miljoner kronor för en treårsperiod avsatts för denna utlysning.

Utlysningen stänger
Skissansökan: Stänger 26 februari 2019, kl. 14.00

Fullständig ansökan: Öppnar 12 juni, kl. 14.00 och stänger 27 augusti, 14.00.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2020

Att notera!

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av informationen i vår Ansökningsguideöppnas i nytt fönster
  • Ange inte någons fullständiga personnummer i ansökan.
  • En nyhet är att du i denna utlysning ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning”.
  • Från och med våren 2019 behöver du ha en datahanteringsplan (DMP) för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte lämna eller skicka in den till oss vid ansökan om forskningsbidrag, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs mer om bidrag som beviljats tidigare åröppnas i nytt fönster

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Skissansökan

I skissansökan ska tonvikten läggas på frågeställningen för forskningen och den förväntade patientnyttan och samhällsnyttan. Studiedesign, metod och material ska skrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. Notera att det inte får finnas större avvikelser mellan skiss- och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget.

Vetenskapsrådet fattar beslut om skissansökningarna i maj 2019. Om din skissansökan accepteras kommer du få en underrättelse per e-post samt instruktioner för hur du lämnar in en fullständig ansökan. Relevant information från skissansökan kommer automatiskt att föras över till ditt utkast för den fullständiga ansökan.

Fullständig ansökan

Utlysningen för fullständig ansökan är öppen mellan 12 juni och 27 augusti 2019.
Den fullständiga ansökan ska, i relation till skissansökan, bland annat innehålla följande:

  • en mer omfattande forskningsplan inklusive specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas löpande
  • utförligare beskrivningar av ”Utlysningsspecifik information” (se nedan)
  • en fullständig budgetbeskrivning
  • en komplett publikationslista
  • de medverkande forskarna (minst en är obligatorisk) och deras cv-­uppgifter och publikationer.

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren.