Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 27 juni 2018

Generella bidragsvillkor

De generella bidragsvillkoren är basvillkor för alla våra bidrag. De gäller om det inte finns särskilda villkor kopplade till ditt bidragsbeslut som säger något annat. På den här sidan hittar du villkorstexten i sin helhet. Villkoren gäller för bidragsbeslut från och med den 1 januari 2018.


Vetenskapsrådets generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 15 januari 2018. Villkoren gäller för bidrag som beslutats från och med den 1 januari 2018. Villkoren ska tillämpas om inte annat följer av bidragsbeslutet eller av särskilda villkor. Vid konflikt mellan de generella villkoren och särskilda villkor som har meddelats för ett beslut har de särskilda villkoren företräde.

Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner med nedan angiven betydelse.

Medelsförvaltare: En juridisk person som är godkänd av Vetenskapsrådet som mottagare av forskningsbidraget.

Sökande: Den person eller organisation som ansöker om forskningsbidrag hos Vetenskapsrådet och som ansvarar för att planera och genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, exempelvis en projektledare.

Forskning eller Forskningsstödjande verksamhet: Den eller de verksamheter som omfattas av forskningsbidraget.

Villkor: Samtliga villkor som gäller för ett beviljat bidrag.

1. Om bidraget

1.1. Bidragsbeslutet

Vetenskapsrådets beslut om bidrag gäller från och med den dag både medelsförvaltaren och sökanden, genom signering i Vetenskapsrådets ansökningssystem, har accepterat villkoren för bidraget. Villkoren för bidragsbeslutet gäller till och med den dag då slutliga vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringar har kommit in till Vetenskapsrådet och, i förekommande fall, outnyttjade medel har återbetalats.

Utbetalning av bidrag sker till medelsförvaltaren.

Bidragsbelopp och bidragsperiod som anges i beslutet gäller under förutsättning att Vetenskapsrådet anvisas statliga medel i den omfattning som beslutet har grundat sig på.

1.2. Bidragsperiod och dispositionsrätt

I beslutet om bidrag framgår under vilken period bidraget kommer att betalas ut (bidragsperioden). Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras i ett år efter bidragsperiodens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan, efter ansökan, ytterligare förlängning av rätten att disponera utbetalade medel beviljas. En sådan ansökan ska innan dispositionstidens utgång, men efter bidragsperiodens utgång, lämnas in av medelsförvaltaren och sökanden gemensamt i Vetenskapsrådets ansökningssystem. Till ansökan om sådan förlängning ska bifogas en motivering för att styrka särskilda skäl, uppgift om ännu inte utnyttjade medel samt en översiktlig plan för hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten kommer att slutföras.

Bidraget ska disponeras för att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i huvudsak på det sätt som har angetts i ansökan om bidrag, dock med de justeringar som kan komma att krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp. Vidare ska bidraget disponeras i enlighet med villkoren för bidraget. För mer betydande ändringar av bidragets disposition, krävs en gemensam skriftlig framställning till Vetenskapsrådet från medelsförvaltaren och sökanden. En sådan framställan ska göras i samband med att behov av ändring uppstår. Vetenskapsrådet kan efter prövning och inom ramen för beslutet om bidrag medge ändringar.

2. Bidragsmottagarens åtaganden

2.1. Ansvar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt

Sökanden och medelsförvaltaren ansvarar för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt.

2.2. Arbetsgivarförhållande

Den sökande, för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, ska vara anställd hos den medelsförvaltare som anges i ansökan, eller hos ny medelsförvaltare efter byte som godkänts av Vetenskapsrådet, under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Undantag kan ges för sökande som är anställd vid ett landsting, eller i annat fall där Vetenskapsrådet efter ansökan medger undantag.

2.3. Utrustning

Med undantag för vad som anges i 4.1.3 är medelsförvaltaren ägare till utrustning och andra inventarier som anskaffats till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten med bidrag från Vetenskapsrådet. Utrustningen ska disponeras för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så länge den pågår.

2.4. Rapportering

Medelsförvaltaren och sökanden ska tillhandahålla den information och de uppgifter som Vetenskapsrådet efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, såväl under pågående som efter avslutad bidragsperiod.

Redogörelser och rapporter avseende den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som Vetenskapsrådet finansierar ska lämnas i den ordning som anges i bidragsbeslutet eller när Vetenskapsrådet begär det.

2.5. Publicering av resultat

I det vetenskapliga ansvaret för den forskning som har beviljats bidrag ingår att resultaten av forskningsarbetet ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter och böcker med nationell och internationell räckvidd eller göras tillgängliga på annat motsvarande sätt.

Avtal med kommersiell aktör eller annan intressent får inte inskränka möjligheten att publicera resultatet av den forskning som bedrivs med bidrag från Vetenskapsrådet. Ett sådant avtal får inte heller fördröja publiceringen i mer än två månader. En fördröjning får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent grundat, helt eller delvis, på ovan avsedda forskningsresultat.

Forskningsresultaten ska göras öppet tillgängliga, s.k. open access, inom sex månader efter publicering. I de fall publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv ska deposition av forskningsresultaten ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängliga inom sex månader. För publiceringar inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap gäller att forskningsresultat ska ha gjorts öppet tillgängliga inom 12 månader. Öppet tillgängliggörande gäller för forskningsresultat i vetenskapligt bedömda texter som har publicerats i tidskrifter och konferensrapporter. Skyldigheten att öppet tillgängliggöra forskningsresultat gäller inte monografier och bokkapitel.

I de fall den som ska publicera har betalat en avgift för sin open access-publicering ska publiceringen ske med en cc-by licens.

Forskningsresultat av mer allmänt intresse ska även spridas till mottagare utanför vetenskapssamhället.

2.6. Ange Vetenskapsrådet som finansiär

Vid publicering och annan spridning av forskningsresultat ska det anges att forskningen bedrivits med bidrag från Vetenskapsrådet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska namnet Vetenskapsrådet samt diarienumret för forskningsbidraget anges under rubriken Acknowledgements eller motsvarande rubrik.

2.7. Vetenskapsrådets rätt att sprida information från och om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten

Vetenskapsrådet får mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten samt även i övrigt sprida information om det som Vetenskapsrådet finansierar.

2.8. Tillgång till forskningsmaterialet

Vetenskapsrådet ska, på begäran, beredas tillgång till det fullständiga forskningsmaterialet för vetenskaplig granskning.

2.9. Skyldighet att informera om andra bidrag

Om bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhålls för samma ändamål under den tid som forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten pågår, ska detta snarast anmälas till Vetenskapsrådet. Det ska i redovisningen till Vetenskapsrådet särskilt framgå i vilken utsträckning annan finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten samt vilka finansiella förutsättningar som är aktuella. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten. Vetenskapsrådet kan ompröva beslut om bidrag baserat på ny information om andra bidrag.  

2.10. Övriga åtaganden

Medelsförvaltaren ska

 • ta emot och förvalta de beviljade medlen,
 • ansvara för att medlen endast används till forskning eller forskningsstödjande verksamhet och enligt de villkor som gäller för bidraget,
 • i egenskap av arbetsgivare för sökanden se till att sökanden kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska kunna genomföras i överensstämmelse med den plan som getts in till Vetenskapsrådet, vilket även inkluderar publicering av resultaten av forskningen,
 • svara för att sökanden och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för forskningen eller den forskningsstödjande verksamhetens genomförande,
 • ansvara för att den forskning eller forskningsstödjande verksamhet som bedrivs inom den av Vetenskapsrådet finansierade verksamheten inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet,
 • årligen lämna in ekonomisk återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisningar, samt
 • ansvara för administrationen av bidraget.

Sökanden ska

 • ha det vetenskapliga ansvaret för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten så som denna beskrivits i ansökan till Vetenskapsrådet med avseende på objekt och metod. I ansvaret ingår att planera och genomföra forskningen i överensstämmelse med den till Vetenskapsrådet ingivna forskningsplanen eller planen för forskningsstödjande verksamhet, dock med de justeringar som kan krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp,
 • ansvara för att de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas. Det kan bland annat vara fråga om tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd, samt
 • ansvara för att vetenskaplig återrapportering lämnas in enligt Vetenskapsrådets anvisningar.

3. Om finansieringen

Bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor eller annan godkänd medelsförvaltare ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i sin helhet. Bidraget ska endast användas för kostnader för att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamhet som ansökan avser.

Bidraget får inte användas till stipendium, om inte annat framgår av beslutet.

3.1. Slutlig ekonomisk återrapportering

Medelsförvaltaren ska lämna slutlig ekonomisk återrapportering senast tre månader efter dispositionstidens slut. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt. Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts i förtid gäller särskilda bestämmelser (se avsnitt 4.2 nedan).

3.2. Återbetalning av överskott

Outnyttjade bidrag som redovisas i den slutliga ekonomiska återrapporteringen ska återbetalas efter fakturering av Vetenskapsrådet inom 30 dagar från det att den slutliga ekonomiska återrapporteringen skickats in via Vetenskapsrådets ansökningssystem. Ett överskott motsvarande maximalt ett halvt prisbasbelopp får behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Om överskottet överstiger ett halvt prisbasbelopp ska det återbetalas i sin helhet.

Kostnader för förtida avveckling av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten regleras i avsnitt 4.

4. Förtida avveckling

4.1. Forskning eller forskningsstödjande verksamhet som avslutas i förtid

4.1.1 Svårigheter att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamheten som beviljats bidrag - allmänt

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten inte kan genomföras enligt plan och avvikelsen inte är obetydlig ska medelsförvaltaren omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp beviljats medel, inte kan anskaffas. Medelsförvaltaren ska i detta fall även redovisa hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten påverkas av att utrustningen inte kunnat anskaffas. Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren ska, efter samråd med sökanden, komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

4.1.2. Svårigheter att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten på grund av förändrade förhållanden för den sökande

Om den sökande inte längre kan genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet kan efter ansökan av medelsförvaltaren pröva frågan om byte av projektledare.

Beslut om huruvida forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska erhålla fortsatt finansiering eller avslutas fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med medelsförvaltaren och, där så är möjligt, med sökanden.

Om skälet till förändringen är att den sökande kommer att övergå till anställning hos en annan godkänd medelsförvaltare kan Vetenskapsrådet, efter ansökan, pröva frågan om byte av medelsförvaltare för bidraget och besluta att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten drivs vidare hos den nya medelsförvaltaren med samma sökande. Ansökan om byte av medelsförvaltare ska ske i samråd mellan berörda medelsförvaltare.

4.1.3. Utrustning

Vid förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet kan Vetenskapsrådet efter samråd med berörda medelsförvaltare besluta att utrustning som anskaffats med stöd av Vetenskapsrådets bidrag ska överlämnas till Vetenskapsrådet eller till annan medelsförvaltare.

4.1.4. Återbetalning av outnyttjade medel

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avslutas i förtid ska medelsförvaltaren återbetala outnyttjade medel till Vetenskapsrådet.

4.2. Slutlig ekonomisk återrapportering vid förtida avslutande av forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag eller om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts i förtid av annat skäl ska slutlig ekonomisk återrapportering ske senast tre månader efter den dag någon av parterna ensidigt avbrutit forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten eller parterna kommit överens om att forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten ska upphöra. Vetenskapsrådet ska ställa krav på återbetalning av outnyttjat men utbetalat bidrag till medelsförvaltaren inom 30 dagar från det att den slutliga ekonomiska återrapporteringen kommit in till Vetenskapsrådet.

4.3. Kostnader för förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag och detta inte beror på brott mot villkoren förutsätts Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren komma överens om hur skäliga avvecklingskostnader ska finansieras.

5. Revision

En av Vetenskapsrådet utsedd revisor eller motsvarande har rätt att granska den bokföring och redovisning som avser forskning eller forskningsstödjande verksamhet finansierad av Vetenskapsrådet. Medelsförvaltaren ska för detta ändamål ge den som ska genomföra revisionen fullständig insyn i forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten, bland annat genom att tillhandahålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten.

6. Sanktioner m.m. vid brott mot villkoren

6.1. Avbrytande av bidrag

Vetenskapsrådet kan besluta att helt eller delvis avbryta utbetalning av ett beviljat bidrag om

 • sökanden eller medelsförvaltaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 • bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • villkoren för bidraget inte har uppfyllts,
 • oredlighet i forskning eller annat oetiskt handlande har förkommit, eller
 • den sökande genom handlande eller annat agerande har visat sig olämplig att uppbära bidrag från Vetenskapsrådet.

Ett beslut att avbryta ett bidrag på grund av brott mot villkoren kan förenas med en karens under vilken en sökande som omfattas av beslutet är förhindrad att under viss tid ansöka om nya bidrag hos Vetenskapsrådet.

6.2. Anmodan att uppfylla villkoren

Om ett brott mot villkoren för bidraget är av sådan art att det enkelt kan avhjälpas kan Vetenskapsrådet anmoda medelsförvaltaren att se till att villkoren för bidraget uppfylls inom viss tid. Vetenskapsrådet kan i dessa fall begära att medelsförvaltaren kommer in med en åtgärdsplan till Vetenskapsrådet i vilken det ska framgå vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla villkoren och när detta kan ske. Vetenskapsrådet prövar om åtgärdsplanen kan godkännas eller om bidraget istället ska avbrytas.

Kopierat till urklipp

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan

  Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.

 2. Är köns- och genusperspektiv relevant i din forskning?

  I en del av våra utlysningar under 2019 kommer vi att be dig som söker bidrag från oss att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning.

 3. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

  Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.