Läs mer om utveckling av webbplats för registerbaserad forskning

Ny webbplats lanseras

Vetenskapsrådet utvecklar nu registerforskning.se till en nationell ingång för registerbaserad forskning. Webbplatsen är en del i ett regeringsuppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning.

Forskningsproposition 2016

Inför forskningspropositionen har Vetenskapsrådet lämnat ett eget inspel och ett gemensamt tillsammans med fem andra myndigheter. Rapporten
Vägval för framtidens forskningssystem utgör ett underlag för vårt eget arbete.