Expertgrupp för etik

Expertgruppen för etik har det övergripande beredningsansvaret för etikfrågor vid Vetenskapsrådet, framför allt för arbetet med frågor av forskaretisk karaktär och övergripande forskningsetiska frågor.

Expertgruppen för etik arbetar till exempel med etiska frågor i samband med kommersialisering av forskningsresultat, integritetskänsligt material samt utarbetar policyskrifter.

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Kontaktperson Vetenskapsrådet

Anne-Sophie Fröjmark

Ledamöter 2014–2016

Ordförande/Head

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

Övriga ledamöter/Other members

Vetenskapliga sekreteraren i CEPN, (Peter Höglund, professor i klinisk farmakologi, Lunds universitet)

Chefen för forskningsfinansieringsavdelningen, Vetenskapsrådet (Maria Thuveson)

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Torun Lindholm, professor i psykologi, Stockholms universitet

Martin Björck, professor i kärlkirurgi, Uppsala universitet

Magnus Odén, professor i materialfysik, nano, Linköpings universitet

Dela |

Senast uppdaterad: 2009-08-26