Expertgrupp för etik

Expertgruppen för etik har det övergripande beredningsansvaret för etikfrågor vid Vetenskapsrådet, framför allt för arbetet med frågor av forskaretisk karaktär och övergripande forskningsetiska frågor.

Expertgruppen för etik arbetar till exempel med etiska frågor i samband med kommersialisering av forskningsresultat, integritetskänsligt material samt utarbetar policyskrifter.

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Ledamöter

Ledamöter i expertgruppen för etik

Kontaktperson Vetenskapsrådet

Anders Weström


Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2009-08-26