Publicerad den 25 april 2018

Uppdaterad den 17 augusti 2018

Det här är Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Vi är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vi finansierar forskning inom alla vetenskapsområden genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. Varje år hanterar de cirka 800 forskare som sitter i våra beredningsgrupper omkring 6 000 forskningsansökningar. Vi stödjer årligen svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Analys, utvärdering och kartläggning

Vi har i uppdrag att vara forskningspolitisk rådgivare till regeringen. Vi analyserar och följer upp forskningssystemet och forskningens villkor och ger råd om framtida forskningspolitik. Vi arbetar även på olika sätt för att stimulera internationellt forskningssamarbete – på nationell nivå, på myndighetsnivå och för den enskilde forskaren.

Finansiering av forskningsinfrastruktur

För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg forskare kan behöva för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Finansieringen utgår alltid från den svenska forskningens behov.

Forskningskommunikation

Vi har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat och finansierar aktiviteter och samarbetsprojekt på området. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och deltar i nationella och internationella nätverk. Vi förvaltar även några nationella digitala tjänster, till exempel nyhetssajten forskning.se och journalisttjänsten Expertsvar.

Styrande dokument

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Valberedningar klara inför val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd

    Nya ledamöter ska utses till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Elektorer, utsedda av landets lärosäten, har nu valt valberedningar som ska ta fram förslag på nya ledamöter. I december väljer elektorerna sedan vilka ledamö...

  2. Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

    Var tredje år utses nya ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd genom en valprocess. Lärosätena utser först elektorer som ska representera Sveriges forskare. Elektorerna väljer sedan ledamöter till styrelsen och ämnesråden.

  3. Föreskrifter

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn