Publicerad den 25 april 2018

Uppdaterad den 17 oktober 2019

Det här är Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Vi är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vi finansierar forskning inom alla vetenskapsområden genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. Varje år hanterar de cirka 900 forskare som sitter i våra beredningsgrupper omkring 6 000 forskningsansökningar. Vi stödjer årligen svensk forskning med 6,7 miljarder kronor.

Analys, utvärdering och kartläggning

Vi har i uppdrag att vara forskningspolitisk rådgivare till regeringen. Vi analyserar och följer upp forskningssystemet och forskningens villkor och ger råd om framtida forskningspolitik. Vi arbetar även på olika sätt för att stimulera internationellt forskningssamarbete – på nationell nivå, på myndighetsnivå och för den enskilde forskaren.

Finansiering av forskningsinfrastruktur

För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg forskare kan behöva för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Finansieringen utgår alltid från den svenska forskningens behov.

Forskningskommunikation

Vi har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat och finansierar aktiviteter och samarbetsprojekt på området. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och deltar i nationella och internationella nätverk. Vi förvaltar även några nationella digitala tjänster, till exempel nyhetssajten forskning.se och journalisttjänsten Expertsvar.

Styrande dokument

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

    Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika excellenssatsningar som gjorts från 2004 och framå...

  2. Debattreplik: "Förslaget bygger på en rad felaktigheter"

    Med anledning av den debattartikel som Patrik Hall och Ulf Sandström publicerade i DN Debatt den 12 maj, har Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skrivit en replik.

  3. Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt?

    Denna kartläggning är en uppföljning av en av rekommendationerna i Vetenskapsrådets utredning ”Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet” (2017), som efterlyste olika sätt att ”ta tillvara goda forskningsidéer”. Rapporten diskuterar olika fi...