Publicerad den

Uppdaterad den

Jämställdhet – lika villkor i forskningen

Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Vi arbetar för att på olika sätt motverka diskriminering. Vi följer också upp hur jämställdheten utvecklas vid svenska lärosäten.

Jämställdheten i forskningen är en kvalitetsfråga. Vi vill stödja de bästa forskarna – oavsett kön. Sett till könsfördelningen inom olika områden månar vi om att kvinnor och män ska söka våra bidrag i lika hög grad, liksom att utfallet av bedömningen blir jämställd. Det är också viktigt att kvinnor och män får samma genomsnittliga storlek på forskningsbidraget.

Jämställdhetsperspektiv i bedömningen

Vi har en princip om att det ska vara en jämn könsfördelning i beredningsgrupperna som bedömer ansökningarna om forskningsmedel – minst 40 procent av varje kön. Alla ansökningar ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Därför informerar vi alla ledamöter i beredningsgrupper, ämnesråd, råd och kommittéer om våra jämställdhetsmål och om hur vi arbetar för att nå dessa.

Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer rapporterar varje år till styrelsen om utfallet av jämställdheten i bidragsbesluten när det gäller beviljandegrader och genomsnittligt beviljat belopp. Om det finns regelmässiga eller väsentliga avsteg från målet om jämställdhet får ämnesråd, råd och kommittéer i uppgift att kommentera, motivera och överväga behov av åtgärder.

Vi följer regelbundet upp hur jämställdhetsarbetet i bedömningen av ansökningar fungerar i praktiken genom observationer av diskussionerna om ansökningar, och utvecklar vårt arbete utifrån detta. Jämställdhetsobservationerna blir till en rapport som vi publicerar här på webbplatsen.

Analys och uppföljning av jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör. Det gäller till exempel våra remissvar, beslutsunderlag och analyser. Det gäller också våra seminarier och konferenser som ska vara jämlika, inkluderande och icke normativa. När vi utvärderar olika satsningar på forskning strävar vi efter att ha lika många kvinnor som män i expertpanelerna.

Vi följer inte bara upp den egna verksamheten utan också hur jämställdheten bland forskarna vid svenska lärosäten utvecklas och initierar analyser och utvärderingar som kan bidra till ett mer jämställt forskningssystem.

Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll

Från och med 2020 ber vi forskare som söker bidrag att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i deras forskning. Det gäller de flesta av våra utlysningar.

Nyheter som rör jämställdhet

Nyhet
15 december 2023
Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa
Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport...
Nyhet
16 maj 2023
Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa
Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar...
Nyhet
4 maj 2023
Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar
Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.
Visa fler

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

  2. Så kan svensk forskning stärkas

    Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

  3. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

Till toppen