Läs mer om registerbaserad forskning

Registerforskning.se

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta för registerbaserad forskning. Detta gör vi genom en webbplats för registerbaserad forskning. Nu finns en testversion av metadataverktyget RUT med fördjupad information om innehållet i svenska register.

Underlag till höstens forskningsproposition

Forskningsbarometern 2016 ger en överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse och statistik om finansiering, personal och resultat. Vi har även sammanställt övergripande rekommendationer för ett långsiktigt välfungerande forskningssystem i rapporten Vägval för framtidens forskningssystem (2015).