Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Beslut

Publicerades: 7 oktober 2019, 14:00

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2019. Totalt beviljar vi drygt 28 miljoner kronor för åren...

Totalt beviljat belopp: 28 208 470 kronor

Publicerades: 26 september 2019, 14:00

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019.

Totalt beviljat belopp: 700 miljoner kronor

Publicerades: 24 september 2019, 14:00

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet:...

Totalt beviljat belopp: 16 000 000 kronor

Publicerades: 10 september 2019, 14:00

Registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningarna Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning respektive Forskarskolor...

Totalt beviljat belopp: 102 000 000 kronor

Publicerades: 5 juni 2019, 14:00

Tage Erlanders gästprofessur

År 2020 kommer Tage Erlanders gästprofessur att innehas av Zhi-Xun Shen, professor i fysik vid Stanford universitet i USA. Under sin tid i Sverige kommer Zhi-Xun Shen att vara...

Totalt beviljat belopp: Ej specificerat.

Publicerades: 5 juni 2019, 14:00

Internationell postdok

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 206 inkomna ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 125 miljoner kronor för perioden...

Totalt beviljat belopp: 125 475 000 kronor