Publicerad den

Uppdaterad den

Främja och finansiera forskning

Ett av Vetenskapsrådets huvuduppdrag är att främja och finansiera forskning. Största delen går till grundforskning.

Vi finansierar forskning inom alla vetenskapsområden

Mycket av vårt forskningsstöd går till projekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

I en del utlysningar ska forskningen omfatta en viss tematisk inriktning. Andra bidrag syftar till att underlätta forskares karriärutveckling och möjligheter att röra sig inom forskarvärlden.

Se exempel på forskning vi finansierar

Information om alla forskningsprojekt vi finansierar finns i Swecris 


Vi ansvarar för sex nationella forskningsprogram

De nationella forskningsprogrammen är tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område. Varje program samlar aktörer med olika kunskaper, kompetenser och uppdrag som med gemensamma krafter ska arbeta för att öka förutsättningarna för att komma till rätta med de samhällsutmaningar som regeringen har pekat ut.

Programmen stödjer tvärvetenskaplig forskning och ska fungera som en länk till internationella forskningssamarbeten. De är också tänkta att bidra till att öka forskningsanknytningen av den högre utbildningen.
Våra uppdrag

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag som handlar om att finansiera och främja forskning.

Mål 4: God utbildning

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030.

Läs om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Mer inom samma ämne

  1. Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker

    Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det visar en studie från Vetenskapsrådet, där bland annat cirka 2000 forskare fått svara på frågor om hur de...

  2. Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

    Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och att bedriva forskning i dagens svenska högskola? Det är frågor som denna jämställdhetsstudie vill belysa. I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. P...

  3. Kan ERC:s bedömning av forskning användas nationellt?

    Denna kartläggning är en uppföljning av en av rekommendationerna i Vetenskapsrådets utredning ”Svenskt deltagande i Europeiska forskningsrådet” (2017), som efterlyste olika sätt att ”ta tillvara goda forskningsidéer”. Rapporten diskuterar olika fi...