Publicerad den

Uppdaterad den

Vi främjar och finansierar forskning

Ett av Vetenskapsrådets huvuduppdrag är att främja och finansiera forskning inom alla vetenskapsområden. Största delen av våra medel går till grundforskning.

Mycket av vårt forskningsstöd går till projekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

I en del utlysningar ska forskningen omfatta en viss tematisk inriktning. Andra bidrag syftar till att underlätta forskares karriärutveckling och möjligheter att röra sig inom forskarvärlden.

Fördelning av medel per ämnesområde 2022

Cirkeldiagram över fördelning av medel per ämnesområde 2022.

Våra ämnesområden

Film om vikten av fri forskning

Vi ansvarar också för sex nationella forskningsprogram

Regeringen har inrättat 13 nationella forskningsprogram. Vetenskapsrådet ansvarar för sex av dessa. Alla program är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område. Varje program samlar forskningsfinansiärer, forskningsutförare och samhällsaktörer som med gemensamma krafter ska arbeta för att öka förutsättningarna för att komma till rätta med de samhällsutmaningar som regeringen har pekat ut.

Programmen stödjer tvärvetenskaplig forskning och ska fungera som en länk till internationella forskningssamarbeten. De är också tänkta att bidra till att öka forskningsanknytningen av den högre utbildningen.


Formas och Forte ansvarar för övriga forskningsprogram. Formas har i uppdrag att driva program om klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten, medan Forte har i uppdrag att driva program om arbetslivsforskning, tillämpad välfärdsforskning samt psykisk hälsa.

Mål 4: God utbildning

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030.

Läs om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Mer inom samma ämne

  1. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

    Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

  2. Fakturor till Vetenskapsrådet

    Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

  3. Årsredovisning 2022

Till toppen