Publicerad den

Uppdaterad den

Vi främjar och finansierar forskning

Ett av Vetenskapsrådets huvuduppdrag är att främja och finansiera forskning inom alla vetenskapsområden. Största delen av våra medel går till grundforskning.

Mycket av vårt forskningsstöd går till projekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa.

I en del utlysningar ska forskningen omfatta en viss tematisk inriktning. Andra bidrag syftar till att underlätta forskares karriärutveckling och möjligheter att röra sig inom forskarvärlden.

Film om vikten av fri forskning

Forskning inom alla vetenskapsområden

Humaniora och samhällsvetenskap

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap ger fördjupad kunskap om allt ifrån mänskligt tänkande till samhällets styrning och utveckling.

Se exempel på forskning vi finansierar inom humaniora och samhällsvetenskap

Klinisk behandlingsforskning

Studierna som görs inom klinisk behandlingsforskning utgår från hälso- och sjukvårdens behov. De kan handla om att förbättra existerande behandlingsrutiner eller utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder.

Se exempel på forskning vi finansierar inom klinisk behandlingsforskning

Konstnärlig forskning

Den konstnärliga forskningen prövar och expanderar kunskap om grundförutsättningarna för vetande och bidrar på det viset till nya metoder och frågeställningar även inom andra forskningsområden. Genom experimentellt utforskande av visuella, materiella, auditiva och mediala praktiker formuleras frågeställningar om hur vi människor föreställer oss, tolkar och gestaltar vår värld.

Se exempel på forskning vi finansierar inom konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Inom medicin och hälsa ingår forskning om allt ifrån pyttesmå celler till epidemiologiska studier av stora grupper människor. Den gemensamma nämnaren är sökandet efter ny kunskap om människokroppen och om hur olika sjukdomar uppkommer, förebyggs och behandlas.

Se exempel på forskning vi finansierar inom medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap är relevant för många samhällsutmaningar. Forskningen kan handla om minimala partiklar, om universum och om tekniska system som grund för industriell utveckling.

Se exempel på forskning vi finansierar inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

Inom utbildningsvetenskap forskas det om lärande, didaktik och undervisning och om sociala och kulturella aspekter på utbildning och utbildningspolitik.

Se exempel på forskning vi finansierar inom utbildningsvetenskap

Uvecklingsforskning

Utvecklingsforskning bidrar till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck, och till en rättvis och hållbar utveckling världen över.

Se exempel på forskning vi finansierar inom utvecklingsforskning

15 nya excellenscenter under uppbyggnad

Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

Läs mer om Vetenskapsrådets excellenscenter

Sex nationella forskningsprogram

Regeringen har inrättat 13 nationella forskningsprogram. Vetenskapsrådet ansvarar för sex av dessa. Programmen är breda, tioåriga satsningar som syftar till att koordinera forskningen inom ett särskilt område. Varje program samlar forskningsfinansiärer, forskningsutförare och samhällsaktörer som med gemensamma krafter ska arbeta för att öka förutsättningarna för att komma till rätta med de samhällsutmaningar som regeringen har pekat ut.

Programmen stödjer tvärvetenskaplig forskning och ska fungera som en länk till internationella forskningssamarbeten. De är också tänkta att bidra till att öka forskningsanknytningen av den högre utbildningen.

Formas och Forte ansvarar för övriga forskningsprogram. Formas har i uppdrag att driva program om klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten, medan Forte har i uppdrag att driva program om arbetslivsforskning, tillämpad välfärdsforskning samt psykisk hälsa.

Mål 4: God utbildning

Agenda 2030

Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030.

Läs om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  3. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.